Bild på hotellrum med röda kuddar på en säng

Granskning av hotell och pensionat visar på kunskapsluckor

Hotell och pensionat utsätts normalt för ett högre slitage än privatbostäder och därför ställs det också högre krav på denna typ av elanläggning. Elsäkerhetsverkets granskning av 60 hotell och pensionat visar att knappt hälften av dessa känner till regelverket gällande innehavarens ansvar för elanläggningen.

Elsäkerhetsverket har under 2017 och 2018 tittat närmare på hotell- och pensionatverksamhet i Sverige. Myndigheten har bland annat undersökt om innehavarna har förstått sitt ansvar rörande fortlöpande och särskild kontroll men också om övriga bestämmelser rörande elsäkerhet efterlevs. Syftet har varit att få underlag till att undersöka om innehållet i Elsäkerhetsverkets föreskrift 2008:3 rörande innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar behöver ändras eller förtydligas.

Granskningen har omfattat frågor till innehavaren gällande regelverket de har att förhålla sig till, samt en okulär inspektion av elanläggningen för att identifiera eventuella brister.

- Det övergripande resultatet indikerar att Elsäkerhetsverkets krav på fortlöpande och särskild kontroll inte efterlevs och att det inte finns tillräckligt bra rutiner för hur upptäckta fel och brister omhändertas och åtgärdas, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Bristande kännedom om regelverket i stort

Alla innehavare av elanläggningar är skyldiga att känna till relevanta lagar och regler samt se till att elanläggningen hålls säker genom kontroll och underhåll. Av 60 granskade hotell känner knappt hälften till regelverket gällande innehavarens ansvar för elanläggningen. De storleksmässigt mindre hotellen har i regel mindre kännedom än de större hotellen.

Elsäkerhetsverkets krav på fortlöpande och särskild kontroll

Alla innehavare av en elanläggning ska fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet, det innefattar allt från villor till exempelvis industrier. Kontrollen ska vara anpassad till hur anläggningen är utförd, ålder, användning med mera. Detta ska göras i syfte att undvika person- eller sakskador på grund av el.

Anläggningar som utsätts för stora påfrestningar ska utöver den fortlöpande kontrollen också utföra särskild kontroll som ställer högre krav på innehavaren. Hotell och pensionat är exempel på verksamhet där många människor samlas, vilket kräver särskild kontroll.

Hur många utför fortlöpande och särskild kontroll?

Elsäkerhetsverkets granskning visar att en tredjedel av hotellen och pensionaten inte kontrollerar elanläggningen fortlöpande. När det gäller den särskilda kontrollen, som även ska dokumenteras, så genomförs den endast av 44 procent av de tillfrågade.

Fördelat på hotellstorlek utmärker sig de mindre hotellen negativt, både gällande fortlöpande och särskild kontroll.

Brister i anläggningarnas skick och utförande

I samband med tillsynen gjordes enklare undersökningar gällande anläggningarnas skick och utförande. Bland annat inspekterades elsystemets skyddsjord, exempelvis trasiga jordbleck i jordade uttag eller avsaknad av skyddsjordsfunktion i jordat uttag.

- Brister av detta slag är allvarliga och kan i värsta fall leda till elchock. Av de granskade anläggningarna hade 38 procent brister i elsystemets skyddsjord och även här är det de mindre hotellen som utmärker sig negativt, säger Mikael Carlson.

Brister i våtutrymmen ger högre risk för elchock än i torra utrymmen och vid flera av de inspekterade hotellen och pensionaten saknades jordfelsbrytare för våtutrymmen. I en av tio inspekterade anläggningar fanns även brister i val av elmateriel för våtutrymmen.

Är dokumentationen på plats?

Elsäkerhetsverket såg också ett samband mellan brister i dokumentationen över elanläggningens uppbyggnad och brister i den faktiska elanläggningen. När dokumentation är i ordning har drygt hälften brister i elanläggningen, vilket inte är tillfredsställande. När dokumentationen inte finns på plats, då har hela 97 procent av dessa brister i själva anläggningen.

Hur arbetar Elsäkerhetsverket vidare inom detta område?

Myndigheten kommer utifrån den gjorda granskningen att ta ställning till en eventuell förändring av föreskriften ELSÄK-FS 2008:3.

Elsäkerhetsverket ser brister gällande både kännedom om regelverket och i de fysiska elanläggningarna.

- I de fall där kraven inte har efterlevts har Elsäkerhetsverket begärt att åtgärder ska vidtas, vilket har tagits väl emot av de inspekterade hotellen och pensionaten, säger Mikael Carlson.

Fortsatta informationsinsatser gällande ansvaret man har som anläggningsinnehavare kommer också att fortsätta.

- Många brister kan enkelt upptäckas om man följer regelverket kring fortlöpande och särskild kontroll. Den fortlöpande kontrollen kan exempelvis införas i de dagliga rutiner som ryms inom verksamheten för hotell och pensionat, avslutar Mikael Carlson.

LADDA NER RAPPORTEN: Projektrapport - Hotell och pensionat

Kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Tips och råd till innehavare och gäster

Enkla råd till hotell och pensionat – innehavare av elanläggningen

Följande råd är en kort summering utifrån elinspektörernas erfarenheter från tillsynen, hur man enkelt kan förbättra elsäkerheten på hotell och pensionat.

 • Upprätta dokument eller loggbok tillsammans med en lokal elinstallatör eller en konsult för hur den fortlöpande kontrollen kan utföras av er.
 • Utöka checklistan på städvagnen, upprätta om den inte är framtagen!
  • Är ljuskällor hela?
  • Är anslutningsledningar till armaturer och elapparater hela?
  • Är uttag hela?
  • Etc.…
 • Inför instruktion till personal hur man kan slå ifrån gruppledning vid elcentralen för att förhindra elolycka.
 • Modernisera äldre anläggningar och installera jordfelsbrytare i samråd med ett elinstallationsföretag.

 

Enkla råd till gäster på hotell och pensionat

Följande råd är en kort summering utifrån elinspektörernas erfarenheter från tillsynen vad du som boende på ett hotell eller pensionat kan tänka på.

 • Visa att du bryr dig… det handlar om din och andras säkerhet!
  • Varna personal om spänningsförande ledare är åtkomliga.
  • Meddela hotellreceptionen om spruckna eller trasiga uttag.
   Lösa sladdar på golv, blinkande eller släckta armaturer är andra exempel på när el kan behöva ses över och kompletteras.
 • Om du har barn med och bor i en äldre anläggning med ej petskyddade uttag:
  • Ha barnen under uppsikt.
  • Ordna så att barnet inte kommer åt uttagen.

Påtala för innehavaren att elanläggningen behöver moderniseras, exempelvis med petskyddade uttag.