Brandman släcker en villabrand.

Laddbara produkter orsak till många elbränder

Elsäkerhetsverket har genomfört en omfattande undersökning av elrelaterade bränder och brandtillbud i landets bostadsbestånd. Rapporten visar att bostadsbränder orsakade av värmepumpar ökar och att laddbara produkter gör ett allt större avtryck i brandstatistiken. Men det finns även positiva tecken, exempelvis en kraftig minskning av brand och brandtillbud orsakade av lysrörsarmaturer.

Rapporten omfattar elrelaterade bostadsbränder för 2018-2022, samt analyser och trender utifrån startobjekt, bostadstyp, startutrymme och allvarlighetsgrad. Statistiken innefattar elbränder i småhus, flerbostadshus och fritidshus i Sverige.

De senaste fem åren har Räddningstjänsten gjort totalt 54 194 utryckningar på grund av brand eller brandtillbud i byggnader. Drygt hälften av dessa skedde i vanliga bostäder och 3 547 var orsakade av fel i elrelaterad utrustning. Av dessa resulterade 76 procent i brand med egendomsskador.

Pandemins påverkan

Pandemiåret 2020 gjorde att människor oftare arbetade och lagade mat hemma, vilket påverkat trenderna för startobjekt relaterat till detta.

- Under 2020 ser vi en tillfälligt kraftig ökning av bränder och brandtillbud orsakade av sådant man normalt har med sig till kontoret, såsom mobiltelefoner och bärbara datorer. Troligtvis en effekt av att många saknade en bra arbetsplats hemma när man tvingades till hemarbete, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och utredare av rapporten.

Laddbara produkter ger högst risk för brandspridning

Mängden laddbara produkter blir allt fler i samhället, och under senaste fem åren har bränder och brandtillbud inom kategorin ökat med 42 procent. Generellt ger laddbara produkter klart högre risk för brandspridning vilket även innebär att fler blir allvarligt skadade i bränder som involverar batterier, jämfört med andra startobjekt.

- Laddbara produkter orsakar cirka 12 procent av bränderna men står samtidigt för hela 30 procent av allvarligt skadade. Kunskapen om risker och beteenden när vi laddar behöver öka hos såväl konsumenter som de som tillverkar och säljer elprodukter säger Mikael Carlson.

Färre bränder i fast installerade apparater

Småhus är starkt överrepresenterade jämfört med flerbostadshus både gällande bränder och brandtillbud. Vanligast är att bränderna startat i eluttag följt av elcentraler och elkablar. De flesta händelser orsakade av eluttag startar i kök följt av vardagsrum och sovrum. Felanvändning av spis fortsätter dock vara den dominerande orsaken bakom elrelaterade bränder inräknat alla orsaker.
Positivt är att fast installerade apparater har en tydlig nedåtgående trend, med en minskning på 42 procent över hela perioden.

- Allra mest minskar elbränder orsakade av lysrörsarmaturer, 81 procent. Den pågående utfasningen av lysrör till förmån för säkrare LED-belysning, kan vara en orsak, säger Mikael Carlson.

Värmepumpar står för den största ökningen av brand och brandtillbud

Energipriserna vinter 2021-2022 förändrade hur vi använde el, då råd fanns att sänka inomhustemperaturen, duscha kallare och släcka lampor där man inte befann sig. Det har påverkat slutet av perioden med en minskning av antal bränder orsakat av den typen av utrustning. För hela perioden står ändå värmepumpar för den största ökningen av brand och brandtillbud, men detta från låga nivåer, vilket gör att även mindre förändringar ger stort utslag.

Förutsättningar för rapporten

Elsäkerhetsverket tar del av den årliga brandstatistiken från MSB gällande elrelaterade bostadsbränder och analyserar denna utifrån ett elsäkerhetsperspektiv. Datan begränsas till brand och brandtillbud som orsakats av fel i utrustning där underliggande startorsaker kategoriseras i områdena; fasta elinstallationer, fast installerade apparater, elprodukter och ”okänt”. Ett nytt rapporteringsförfarande som MSB införde 2018 har höjt kvalitén på statistikunderlaget, men gör också att direkta sifferjämförelser med Elsäkerhetsverkets tidigare undersökning, Elsäkerhet i bostäder (17EV13843), inte är möjlig.

Rapport Elrelaterade bostadsbränder - orsaker och trender 2018-2022 (Dnr 23EV1018)

Mer information kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-10-12