Domarklubba framför lagbok.

Nytt beslut i Easee-ärendet

Elsäkerhetsverket har beslutat att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge. Easee ska däremot fortsatt rapportera in data till myndigheten.

Elsäkerhetsverket har beslutat att det för närvarande inte behövs åtgärder för redan installerade laddboxar. Däremot kvarstår ett antal tekniska brister i produkterna som exempelvis brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar, vilket även innebär att produkterna saknar en inbyggd jordfelsbrytare enligt standard.

Beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. Istället ska Easee ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiskt felutfall till Elsäkerhetsverket.

- Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Försäljningsförbudet fortsätter att gälla

Laddboxarna Easee Home och Easee Charge är belagda med försäljningsförbud sedan den 14 mars 2023 och får därmed inte säljas i Sverige. Det fanns brister i både dokumentation och teknisk konstruktion som inte uppfyllde gällande krav.

- Exempelvis så uppfyllde inte Easees jordfelsbrytarlösning de krav som finns på en jordfelsbrytare, vilket den fortfarande inte gör, säger Per Samuelsson.

Det är alltid tillverkaren som ansvarar för att de produkter som sätts på marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav.

Vad händer nu?

Easee har tre veckor på sig att överklaga beslutet och två månader på sig att inkomma med sin prognos, sedan ytterligare 10 månader innan de ska återrapportera utfallet.

Du som har en laddbox av de aktuella modellerna bör vara observant på eventuella fel med laddboxen och anmäla dem till tillverkaren.

Du kan också göra en anmälan till Elsäkerhetsverket om en elektrisk utrustning stör eller orsakar problem.

 

Senast granskad: 2024-04-22