Elektromagnetiska störningar

Från början handlade EMC uteslutande om radiostörningar. I takt med den tekniska utvecklingen har EMC fått allt större betydelse och växt i bredd. Anledningen till det är att moderna apparater internt hanterar signaler i radiofrekvensområdet och det är viktigt att dessa signaler inte orsakar problem. 

Utvecklingen har också gått mot att det finns mycket mer apparater i samhället och vi är också mer beroende av trådlös kommunikation. Det är därför mycket viktigt att skydda vår radiomiljö, precis som all annan miljö.

Radiomiljön skyddas genom EMC-direktivet (2004/108/EG) som hänvisar vidare till harmoniserade standarder. Standarderna anger mätmetoder och kravnivåer för att avgöra om skyddskravet i EMC-direktivet uppfylls.

Även det motsatta kan hända, det vill säga att apparater oavsiktligt påverkas av elektromagnetiska störningar.

Centrala begrepp inom EMC:

Emission:          Störning som sprids från utrustning, antingen luft- eller ledningsbunden
Immunitet:      Förmågan att tåla störning, även där luft- eller ledningsbunden

Mer information

Sidansvarig: Henrik Olsson