Svar på vanliga frågor

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Den nya lagen stärker dig som köpare av elinstallationstjänster i och med att det nu är reglerat i lag hur elinstallationsföretag ska utföra elinstallationsarbete.

Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna som rör de nya reglerna och dig som köpare av elinstallationstjänster:

 1. Hur söker jag efter elinstallationsföretag i Elsäkerhetsverkets företagsregister?
 2. Varför genomförs den här reformen?
 3. Vilka arbeten omfattas av de nya kraven?
 4. Vad menas med det allmänna aktsamhetskravet?
 5. Vad är skillnaden mellan ett elinstallationsföretag och de arbeten jag gör privat, i min egen anläggning?
 6. Måste jag skriva avtal med elfirman när jag beställer arbeten?
 7. Vad gör jag om den byggfirma jag vill anlita inte finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister när jag kollar upp dem?
 8. Jag anlitade ett företag för att göra elen hemma hos mig, men det var massor av fel efteråt. Jag har anlitat en annan firma för att rätta till felen, men vad gör jag åt det första företaget?
 1. Hur söker jag efter elinstallationsföretag i Elsäkerhetsverkets företagsregister?

  I e-tjänsten Kolla elföretaget (se länk nedan) kan du kontrollera att det elinstallationsföretag som du har tänkt anlia finns i vårt register. Du kan bland annat söka på företagsnamn eller organisationsnummer.

 2. Varför genomförs den här reformen?

  Elsäkerheten i Sverige är mestadels god.

  Trots det har regelverket varit svåröverskådligt, med otydliga gränser mellan företagets, elinstallatörens och yrkesmannens ansvar.

  Det finns också skäl att:

  1. ge dig som privatperson bättre möjligheter att påverka kvaliteten när det utförs arbete på din anläggning.
  2. ge Elsäkerhetsverket bättre möjligheter att göra tillsyn.
 3. Vilka arbeten omfattas av de nya kraven?

  Alla elinstallationsarbeten omfattas av de nya kraven, med vissa få undantag. Något förenklat kan man säga att elinstallationsarbete är

  • allt arbete i en elanläggning fram till och med eluttagen, och
  • alla fasta anslutningar av elektrisk utrustning, exempelvis spisar och tvättmaskiner.

  I Elsäkerhetsverkets förslag finns det också några få undantag från kraven, exempelvis att man får byta ut befintliga eluttag i vissa miljöer utan att man behöver vara ett elinstallationsföretag.

 4. Vad menas med det allmänna aktsamhetskravet?

  Allt elinstallationsarbete måste utföras på ett sådant sätt att anläggningen är säker.

  Det innebär att ingen får göra elinstallationsarbete utan att veta hur man ska göra!

  Det kommer också krav på att arbetet ska genomföras enligt ELSÄK-FS 2008:1-2.

 5. Vad är skillnaden mellan ett elinstallationsföretag och de arbeten jag gör privat, i min egen anläggning?

  Så fort du gör elinstallationsarbete yrkesmässigt är du ett elinstallationsföretag och måste bland annat uppfylla kraven på egenkontrollprogram, registrering och att ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad.

  Yrkesmässigt är det alltid om det sker någon form av ersättning för arbetet, men det kan finnas situationer när det utan betalning ändå anses yrkesmässigt. Ett exempel är om arbetet är av mycket stor omfattning.

 6. Måste jag skriva avtal med elfirman när jag beställer arbeten?

  Nej, det måste du inte, men det är oerhört viktigt att fastställa vissa grundläggande delar i arbetet. Vi rekommenderar givetvis att man använder skriftliga avtal vid hantverkstjänster för att minska risken för oklarheter kring uppdraget. Du kan också behöva visa att arbetet utförts av ett elinstallationsföretag, exempelvis vid fastighetsförsäljning, och då är det bra att ha kvar avtalet och annan dokumentation av arbetet.

  Elföretaget som du anlitar kommer troligen att kräva ett skriftligt avtal för att tydliggöra vad arbetet omfattar och vilka förutsättningar som råder för arbetet. På webbplatsen omboende.se finns bra stöd för avtalsskrivningen mellan dig och din hantverkare.

  Tänk på att du som är anläggningsinnehavare också har ett ansvar för att anläggningen uppfyller kraven. Detta innebär att du har en särskild relation till elinstallationsföretaget oavsett hur avtalsförhållandena ser ut. Läs gärna mer i Elsäkerhetsverkets handbok Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, avsnitt 6.
  Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen, utgåva 1 (pdf, 3,8 MB)

 7. Vad gör jag om den byggfirma jag vill anlita inte finns i Elsäkerhetsverkets företagsregister när jag kollar upp dem?

  Kolla med byggfirman om de ska utföra elinstallationerna själva eller om de anlitar en underleverantör. Om de inte gör elinstallationerna själva är det underleverantören du behöver kolla upp i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

 8. Jag anlitade ett företag för att göra elen hemma hos mig, men det var massor av fel efteråt. Jag har anlitat en annan firma för att rätta till felen, men vad gör jag åt det första företaget?

  Om ett elinstallationsföretag missköter sig och det finns anledning att anta att företaget inte uppfyller kraven i elsäkerhetslagen och de regler som gäller, ska man anmäla företaget till Elsäkerhetsverket.

  Från och med den 1 juli 2017 utövar Elsäkerhetsverket tillsyn över elinstallationsföretagen och har möjlighet att fatta beslut om åtgärder som företagen måste vidta. Om åtgärder inte vidtas kan Elsäkerhetsverket förbjuda verksamheten.

Mer information

Sidansvarig: Camilla Arnäs-Nielsen