Anmäl brister hos elinstallationsföretag

Om du upptäcker att ett elinstallationsföretag inte har registrerat sig i Elsäkerhetsverkets företagsregister eller att företaget brister i sina rutiner, kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Brister i rutiner kan till exempel handla om att företaget inte har något egenkontrollprogram, att de inte har kontroll över vilka som utför elinstallationsarbete för företagets räkning eller att företaget levererar farliga elinstallationer. Om det visar sig att företaget i fråga inte följer reglerna kan Elsäkerhetsverket förelägga om åtgärder och vid allvarliga brister förbjuda företaget att utföra elinstallationstjänster.

Så här gör du

Om du upptäcker brister hos ett elinstallationsföretag bör du i första hand kontakta företaget i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register bör du fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet ska du fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar du om det företaget är registrerat istället.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte vidtar de åtgärder som krävs, gör du en anmälan till Elsäkerhetsverket.

Din anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn och organisationsnummer på elinstallationsföretaget.
  • Vilka typer av tjänster som företaget erbjuder.
  • En redogörelse för vilka brister som anmälan omfattar samt namn på den/de personer som utfört eventuellt arbete.

Anmälan via e-post

Skicka din anmälan via e-post till: registrator@elsakerhetsverket.se


Ange följande text i ämnesraden: Anmälan av brister hos elinstallationsföretag

Anmälan via vanlig post

Om du istället väljer att skicka din anmälan via vanlig post är adressen:

Elsäkerhetsverket

Box 4

681 21 Kristinehamn

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan har kommit in till Elsäkerhetsverket startar vi ett ärende och inleder en granskning. Om det visar sig att företaget i fråga inte följer reglerna kan Elsäkerhetsverket förelägga om åtgärder och vid allvarliga brister förbjuda företaget att utföra elinstallationstjänster.

Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt, kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka elinstallatörens auktorisation. Elsäkerhetsverket kan också besluta om varning. Det är alltid elinstallationsföretagets ansvar att se till att elinstallationsarbete utförs av rätt personer med rätt kompetens och på rätt sätt.

Du kan följa vad som händer i ärendet genom att gå in på vårt webbdiarium.
Elsäkerhetsverkets webbdiarium

Mer information

Sidansvarig: Göran Olsson