Båtar ligger förtöjda i en småbåtshamn.

Säker el i fritidsbåten

Elektriska system i fritidsbåtar, det vill säga fartyg med en skrovlängd på 2,5-24 meter, regleras sedan 1996 av Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerhets-, miljö- och marknadsföringskrav med mera för fritidsbåtar.

Det finns ett antal standarder som mer i detalj beskriver hur kraven i Sjöfartsverkets föreskrifter kan uppfyllas.

Elsäkerhet hos elsystemet i fartyget

Renodlade elsäkerhetsaspekter (elchock, elbrand) utöver Sjöfartsverkets reglering faller under det så kallade lågspänningsdirektivet (LVD). Det regleras av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2016:1 (implementeringen av LVD i Sverige) och därmed harmoniserade standarder.

Elsäkerhet för utrustning (till exempel apparater, elmateriel och anordningar)

Elektrisk utrustning som inte är specialiserad för fartyg och som används ombord eller ingår i det elektriska systemet ska uppfylla elsäkerhetskraven i dels Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:1) om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning dels kraven i Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel.
ELSÄK-FS 2016:1

Ett sätt att uppfylla dessa krav är att tillämpa så kallade EN-standarder för elprodukter som inte är specialiserade för användning enbart i fartyg men kan komma att användas ombord.    

EMC för fartyg

EMC är förkortning av elektromagnetisk kompatibilitet, det vill säga att utrustningar ska fungera tillsammans med annan utrustning och inte störa varandra. Beträffande EMC hos elsystemet och elutrustning gäller ELSÄK-FS 2016:3 (implementering av EMC-direktivet i Sverige) och därmed harmoniserade EN-standarder.
ELSÄK-FS 2016:3

Landanslutningen

Vid anslutning av fritidsbåtar till elnät i småbåtshamnar ska så kallade industridon (CEE-don) användas. De detaljerade kraven beträffande de landbaserade anslutningsdonen (eluttagen) regleras i standard EN 60 309 och i standard SS 436 40 00.

Auktorisationskrav

Det krävs inte en auktoriserad elinstallatör för att utföra elarbeten i fritidsbåtar. Ha dock i tanken att dessa elsystem och utrustningar kan vara lika farliga att ge sig på som elanläggningen du har i bostaden. Handhavandefel eller reparationer som inte utförts korrekt kan medföra risk för brand och elchock.

Om du ändrar i det ursprungliga elsystemet och elutrustningen får du rollen som tillverkare, med det ansvar som hör till. Normala reparations- och underhållsåtgärder får dock utföras av den som har nödvändig kunskap. Kraven på elsystemet, utrustningen och anslutningsdonet ska dock alltid vara uppfyllda. Rekommendationen är att vända sig till ett fackkunnigt och registrerat elinstallationsföretag. Använd vår e-tjänst "Kolla elföretaget":

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Sidansvarig: Anders Richert