Inkoppling och drift

Här får du tips på vad du ska tänka på vid installation av en elproducerande anläggning som till exempel en solpanel eller ett vindkraftverk.

Innan någon elproducerande utrustning installeras i elanläggningen ska det lokala elnätsföretaget kontaktas. Anledningen är att elnätsföretaget avgör om en producerande utrustning får anslutas till nätet. Elnätsföretaget måste kunna garantera säkerheten i nätet eftersom det finns risk för bakspänning om lokala produktionsanläggningar matar ut energi på nätet utan deras vetskap.

CE-märkta produkter

Produktionsanläggningar som ska användas för parallelldrift med elnätet ska bestå av CE-märkta produkter. CE-märket innebär att producenten ansvarar för att produkten uppfyller de krav som rör elsäkerhet och elektromagnetiska störningar. För att produkterna ska kunna installeras och användas på rätt sätt ska de också ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.

Använd inte stickpropp

Det förekommer att det säljs produkter för produktion av vind- och solel som är försedda med en vanlig stickpropp. Det är inte tillåtet att ansluta elproducerande utrustning till elnätet med stickpropp.

OBS att installation och anslutning av elproducerande utrustning ska göras av ett registrerat elinstallationsföretag. Använd vår e-tjänst "Kolla elföretaget". Kontrollera också att de har kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.

Standarder och regler

Elektriska installationer av småskaliga vind- och solelanläggningar ska uppfylla gällande regler. Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter ligger till grund för detta. Använder du Svensk Standard som komplement till föreskrifterna uppfylls kravet för god elsäkerhetsteknisk praxis.

Utdrag ur föreskrifter:

Enligt 2 kap. 1 § ELSÄK-FS 2017:2

Det är elinstallationsarbete att fast ansluta eller att koppla loss elektrisk utrustning oavsett om det görs med verktyg eller med snabbkopplingsdon.

Enligt 4 kap. 2 § ELSÄK-FS 2017:3 Utförande av starkströmsanläggning

Verksamhetstyper för elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar

Elinstallationsarbete på lågspänningsanläggningar eller anläggningsdelar för lågspänning delas upp i följande verksamhetstyper och omfattar alla slags elinstallationsarbeten.

Verksamhetstyp Elproduktionsanläggningar.

Elinstallationsarbete på solcellsanläggningar, batterilager, anläggningar inom vatten-, vind- och reservkraft, kraftförsörjning av säkerhetssystem och andra anläggningar eller anläggningsdelar för produktion av el.

Sidansvarig: Göran Olsson