Stickproppar och uttag

I Sverige finns särskilda krav på vilka stickproppar och uttag som får säljas och användas.

Tillåtna stickproppar och uttag i Sverige

Stickproppar och uttag regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2015:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk. Med det menas de vanliga uttag som vi normalt använder i hemmen. Föreskriften säger att stickproppar och uttag ska uppfylla någon av standarderna SS 428 08 34 utgåva 3 (inkl. tillägg T1 2018) eller SS-EN 50 075 utgåva 1, i sin helhet.

Följande standardvarianter är godkända för försäljning i Sverige samt de nya DCL-uttagen som kommer att gälla från 1 april 2019 enligt EU-standard:

Foto: Elsäkerhetsverket, Mostphotos, Maria Obed

Illustration: Elsäkerhetsverket

Huvudregeln är att andra stickproppar och uttag än de som uppfyller standarderna ovan inte får säljas. Standarderna gäller dock inte industridon som till exempel så kallade CEE-don. Dessa omfattas inte av kraven i ELSÄK-FS 2015:1. Industridon omfattas istället av kraven i lågspänningsdirektivet, LVD (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning) som genomförts i Sverige genom ELSÄK-FS 2016:1 och ska vara CE-märkta.

Andra uttag än svenska får inte säljas

Produkter som kräver användning av reseadapter för att kunna användas i svenska hushåll uppfyller inte kraven i ELSÄK-FS 2015:1 och får därmed inte säljas i Sverige. Detta innebär i klartext att produkter med stickproppar för till exempel det brittiska, polska och schweiziska systemet inte får säljas i Sverige samt att uttag enligt dessa system inte heller får säljas i Sverige.

Mer information

Kontakt

Katarina Olofsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 25
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Sidansvarig: Kim Reenaas