Ung person iklädd skyddshjälm tar anteckningar.

Elinstallatör för regelefterlevnad

Alla elinstallationsföretag måste ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad i sin verksamhet. På så vis har alla företag tillgång till den kompetens som krävs för att kartlägga de regler som finns, men det är företagsledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem.

Företagets ansvar

Företagets ledning ska se till att företaget följer de regler som finns. Det är nämligen i regel ledningen som har den bästa möjligheten att se till att företaget följer reglerna genom att leda, organisera och kontrollera verksamheten. Därför är företagsansvaret centralt när man utför elinstallationsarbete i ett elinstallationsföretag.

För att uppfylla detta behöver ledningen dels känna till reglerna, dels ha insikt i företagets egen verksamhet. Alla elinstallationsföretag måste ha minst en Elinstallatör för regelefterlevnad i sin verksamhet. På så vis har också alla företagsledningar tillgång till den kompetens som krävs för att kartlägga reglerna och sin egen verksamhet.

Företagets ansvar

Auktorisationen ska omfatta företagets arbete

För att kunna anta rollen som elinstallatör för regelefterlevnad måste man ha en auktorisationstyp som omfattar de arbeten som företaget utför.

Exempel

Om företaget arbetar inom högspänningsområdet krävs det att företaget har en elinstallatör för regelefterlevnad med full auktorisation (A) kopplad till sin verksamhet.

Om företaget arbetar inom lågspänningsområdet krävs det att det har en elinstallatör för regelefterlevnad med antingen full auktorisation (A) eller auktorisation för lågspänning (AL) kopplad till företaget.

Om företaget bara utför vissa begränsade typer av arbeten, som fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning som förbrukar ström, krävs antingen full auktorisation (A), auktorisation för lågspänning (AL) eller begränsad auktorisation (B).

Rollen som elinstallatör för regelefterlevnad

En elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta ledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. Exempel på aktiviteter som kan omfattas i elinstallatörens uppdrag.

 • Ta fram förslag på egenkontrollprogram
 • Leda arbetet med egenkontrollprogrammet
 • Göra uppföljningar och uppdateringar
 • Samordna organisationen för egenkontrollprogram i företaget
 • Utbildningar
 • Återkommande avstämningar med företagsledningen

Är en elinstallatör osäker på vilka uppgifter tjänsten omfattar, ska det diskuteras med arbets- eller uppdragsgivaren.

Flera i rollen

Om företaget har bedömt att det behövs flera elinstallatörer i den här funktionen ska företaget redogöra i sitt egenkontrollprogram för hur uppdraget är fördelat elinstallatörerna emellan. Företaget kan välja att helt utifrån företagets behov och hur organisationen ser ut, fördela uppgifterna mellan sina elinstallatörer för regelefterlevnad efter till exempel

 • geografiskt område,
 • organisatoriskt område,
 • verksamhetstyp,
 • särskilda moment inom verksamhetstyperna, eller
 • en kombination av ovanstående.

Företagsregistrering

Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Vid registreringstillfället måste företaget bland annat ange vem som är deras utsedda Elinstallatör för regelefterlevnad. Om företaget har flera elinstallatörer i den rollen väljer de att registrera en av dessa.

Svenskt företag

För att ett företag ska kunna registrera en Elinstallatör för regelefterlevnad måste elinstallatören ha lämnat sitt samtycke till det. För svenska företag görs det antingen genom att underteckna blanketten "Intyg från elinstallatör" som sedan bifogas i registreringen eller genom att det är elinstallatören själv som får uppdraget att genomföra företagsregistreringen. Vid det sistnämnda alternativet lämnas samtycke genom BankID. 

Ladda ner blanketten "Intyg från elinstallatör" (pdf, 0,6 MB)

Utländskt företag

Vid registrering av utländska företag anger den som genomför registreringen vem som är företagets utsedda Elinstallatör för regelefterlevnad (namn, auktorisationsnummer/land och e-postadress/postadress) direkt i e-tjänsten. Den som registrerar intygar då också att elinstallatören åtagit sig uppdraget att stå som Elinstallatör för regelefterlevnad. Elinstallatören får sedan en bekräftelse via mail eller post från Elsäkerhetsverket att han/hon är registrerad som företagets Elinstallatör för regelefterlevnad.

Om du slutar som elinstallatör för regelefterlevnad i elinstallationsföretaget

Om du vill meddela att du inte längre är elinstallatör för regelefterlevnad ska du inte göra en avregistrering. Påminn i första hand företagsledningen om att de ska göra en ändringsregistrering för att meddela en ny elinstallatör för regelefterlevnad till vårt register. I annat fall är du välkommen att mejla oss uppgifter om vilket företag du arbetat i (namn och organisationsnummer) och vilken dag du slutat.

Sidansvarig: Karin Dröschmeister