Läs mer om elsäkerhetskrav

Säkerhetskrav

Elmateriel ska vara så konstruerad och tillverkad att materielen uppfyller kraven på god säkerhetsteknisk praxis inom EES. Det innebär att den är utformad så att människor, husdjur eller egendom inte kommer till skada om materielen är korrekt installerad, hanterad och underhållen. Detta framgår av Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel.

Stickproppar och uttag avsedda för allmänbruk, ska uppfylla i föreskrifterna ELSAK-FS 2019:1 angivna standarder. De ska dessutom vara certifierade av ett ackrediterat provningsorgan. Swedac är den myndighet som ger ackreditering till provningslaboratorier i Sverige.

Tillverkningskontroll

Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen ska säkerställas att de tillverkade exemplaren överensstämmer med den tekniska dokumentationen och kraven i föreskrifterna.