• Skriv ut

Frågor och svar


Vanligaste frågorna

 • Avgifter på elområdet (138774)

  När ska jag, som har ett elnätsföretag, lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antalet högspännings- och lågspänningskunder?

  Tidigare skulle uppgifterna lämnas senast den 1 mars men jag tror att det är ändrat.

  Svar:

  Från 2018 behöver elnätsföretagen inte längre lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antalet elabonnenter. Uppgifterna, som kommer att ligga till grund för fakturering av den årliga elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgiften, kommer vi istället att få från Energimarknadsinspektionen.

  Energimarknadsinspektionen får in uppgifterna i samband med att elnätsföretagen årligen rapporterar in uppgifter om avbrott med mera.

  Du kan läsa mer på vår webbsida "Avgifter"

 • Behöver jag ansöka om ny auktorisation (128110)

  Jag har en behörighet idag. Behöver jag ansöka om att få en auktorisation efter 1 juli
  2017?

  Svar:

  Nej, du behöver inte ansöka om en auktorisation. Din nuvarande behörighet kommer automatiskt att omvandlas till en motsvarande auktorisation i Elsäkerhetsverkets elinstallatörsregister.

 • Elinstallationsföretaget saknas i ert register (130610)

  Det företag som jag anlitat finns inte med i ert register. Vad ska jag göra?

  Svar:

  Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat för elinstallationstjänster inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

  Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

  Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

  Anmäl brister hos elinstallatörsföretag

 • Får jag göra privata elinstallationer (129270)

  Får jag, som har en auktorisation som elinstallatör, göra elinstallationer i min bostad
  eller hjälpa släktingar?

  Svar:

   Så länge det inte sker yrkesmässigt får du utföra elinstallationsarbeten som omfattas av din auktorisation.

   

 • Nytt auktorisationsbevis (128823)

  Kan jag få ett nytt auktorisationsbevis nu när min behörighet övergått till en auktorisation?

  Svar:

  På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du hämta ett auktorisationsbevis med hjälp av vår e-tjänst "Auktorisationsbevis". Du behöver ha ett BankID för att kunna använda tjänsten. Om du saknar det kan du ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig vidare.

  E-tjänsten "Auktorisationsbevis".

 • Norsk stickpropp (98592)

  Jag har köpt en spishäll som är utrustad med norsk stickpropp. Enligt tillverkarens anvisning måste man byta ut stickproppen mot en svensk. Får man sälja en sådan spishäll?

  Svar:

  Norsk stickpropp är inte tillåten att användas i Sverige.

  Spishällen ska gå att ansluta till elnätet med en stickpropp eller vara avsedd för fast anslutning. Stickproppen ska följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk ELSÄK-FS 2015:1.

  Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2015:1 (pdf, 0,4 MB)

 • Nybyggnation nära 10 kV ledning (1978)

  Hur nära en 10 kV ledning kan vi bygga vårt hus utan att det är farligt för oss.

  Svar:

  Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

  Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi ber att få hänvisa till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.
  Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

 • Behöver armeringen i husplattan skyddsutjämnas (2219)

  Vi ska bygga bostadshus med platta på mark, inga inkommande ledningar är i metall. Behöver armeringen i plattan skyddsutjämnas?

  Svar:

  Alla installationer skall vara utförda enligt föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 vilket de anses vara om man följer svensk standard. Standarden som normalt följs heter SS 436 40 00, "Elinstallationsreglerna".
  Konsoliderad version av ELSÄK-FS 2008:1 (pdf, 0,3 MB) 

  Enligt SS 436 40 00, utgåva 3, kapitlet 411.3.1.2 så skall armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar, anslutas till fastighetens huvudjordningsskena. Är inte armeringen i plattan berörbar så behöver den inte skyddsutjämnas.

  Sedan kan det vara bra att skyddsutjämna armeringen i alla fall , om man till exempel har en verksamhet som är känslig för EMC-störningar och behöver ett bra jordplan. Men det är inget krav ur elsäkerhetssynpunkt.

  Ytterligare detaljer i standarder besvaras av SEK Svensk Elstandard.
  SEK Svensk Elstandards webbplats

   

 • Dolda elfel vid husförsäljning (2199)

  Vad gäller för regler avseende dolda fel i elinstallationerna vid en husförsäljning?

  Vad är köparens ansvar och vad är säljarens ansvar?

  Svar:

  Elsäkerhetsverkets regelverk omfattar inte denna typ av frågor.

  Du som innehavare av elanläggningen är alltid ansvarig för att upptäcka och åtgärda brister i din anläggning.
  Du kan läsa mer om innehavarens ansvar på vår webbplats

  Rekommendationer om elbesiktning vid köp av hus hittar du på Boverkets och Konsumentverkets gemensamma webbplats om Boende.se på sidan "Elbesiktning av hus".
  Elbesiktning av hus- Boverkets och Konsumentverkets gemensamma webbplats "om Boende.se"

 • Jordad stickkontakt i ojordat uttag (102336)

  Jag har en ljusslinga avsedd både för inom- och utomhusbruk. Ljusslingan har en jordad kontakt. Kan jag ansluta den i ett ojordat uttag?

  Svar:

  Ja, Den får anslutas i ojordat uttag men ska då i sin helhet vara placerad inomhus i torrt utrymme i bostaden.