Frågor och svar

Vanligaste frågorna

Måste jag byta till nya uttag

Måste jag byta mina gamla uttag till taklamporna direkt när de nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019?

Svar:

Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är
slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i
hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

Du kan läsa mer om detta på vår webbplats.
"Nya" stickproppar och uttag till taklampor

Elinstallationsföretaget saknas i ert register

Det företag som jag anlitat finns inte med i ert register. Vad ska jag göra?

Svar:

Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat för elinstallationstjänster inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Anmäl brister hos elinstallatörsföretag

Ändra registrerade uppgifter

Mitt företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket och jag behöver nu ändra uppgifter i registret. Hur gör jag då?

Svar:

Du uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där loggar du in med ditt BankID och väljer "Ändra".

Ändra uppgifter i registret

Får jag göra privata elinstallationer

Får jag, som har en auktorisation som elinstallatör, göra elinstallationer i min bostad eller hjälpa släktingar?

Svar:

Så länge det inte sker yrkesmässigt får du utföra elinstallationsarbeten som omfattas av din auktorisation.

Vad innebär ECY-certifikat

Jag har ett ECY-certifikat. Innebär det att jag är auktoriserad elinstallatör?

Svar:

Nej, du är inte auktoriserad elinstallatör genom ditt ECY-certifikat.

Ett ECY-certifikat är ett certifikat som utfärdas av Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), som visar att du uppfyller de krav som ställs enligt kollektivavtal mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Det ska inte förväxlas med en auktorisation som elinstallatör, vilket man måste ansöka om hos Elsäkerhetsverket.

Norsk stickpropp

Jag har köpt en spishäll som är utrustad med norsk stickpropp. Enligt tillverkarens anvisning måste man byta ut stickproppen mot en svensk. Får man sälja en sådan spishäll?

Svar:

Från och med den 1 januari 2019 är det tillåtet att tillverka sådana eluttag som är avsedda att användas på spisar upp till 25 ampere - de så kallade norska stickpropparna eller norska spisdonen, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag, se 2 kap. 2 § och bilagan i ELSÄK-FS 2015:1.

Spisar som är tillverkade före 1 januari 2019 får inte säljas med sådan stickpropp, såvida den inte är tillverkad i Norge och uppfyller kraven i 2 kap. 8 § ELSÄK-FS 2015:1.

Spishällen ska vara försedd med uttag som är tillåtet i Sverige eller vara avsedd för fast anslutning. Om den inte har stickpropp som uppfyller Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag får den inte säljas i Sverige.

ELSÄK-FS 2015:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag jämte ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2018:1

Nytt auktorisationsbevis

Kan jag få ett nytt auktorisationsbevis nu när min behörighet övergått till en auktorisation?

Svar:

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du hämta ett auktorisationsbevis med hjälp av vår e-tjänst "Auktorisationsbevis". Du behöver ha ett BankID för att kunna använda tjänsten. Om du saknar det kan du ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig vidare.

Webbsidan "Elinstallatörer"

Nybyggnation nära 10 kV ledning

Hur nära en 10 kilovoltsledning kan vi bygga vårt hus utan att det är farligt för oss.

Svar:

Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi ber att få hänvisa till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Behöver armeringen i husplattan skyddsutjämnas

Vi ska bygga bostadshus med platta på mark. Behöver armeringen i plattan skyddsutjämnas?

Svar:

Alla installationer skall vara utförda enligt föreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 vilket de anses vara om man följer svensk standard. Standarden som normalt följs heter SS 436 40 00, ”Elinstallationsreglerna”.

Enligt SS 436 40 00, utgåva 3, kapitlet 411.3.1.2 så skall armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar, anslutas till fastighetens huvudjordningsskena. Är inte armeringen i plattan berörbar så behöver den inte skyddsutjämnas.

Sedan kan det vara bra att skyddsutjämna armeringen i alla fall , om man till exempel har en verksamhet som är känslig för EMC-störningar och behöver ett bra jordplan. Men det är inget krav ur elsäkerhetssynpunkt.

Ytterligare detaljer i standarder besvaras av SEK Svensk Elstandard.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 

SEK Svensk Elstandards webbplats

 

 

Dolda elfel vid husförsäljning

Vad gäller för regler avseende dolda fel i elinstallationerna vid en husförsäljning?

Vad är köparens ansvar och vad är säljarens ansvar?

Svar:

Elsäkerhetsverkets regelverk omfattar inte denna typ av frågor.

Du som innehavare av elanläggningen är alltid ansvarig för att upptäcka och åtgärda brister i din anläggning.

Du kan läsa mer om innehavarens ansvar på vår webbsida  "Du är ansvarig för elen".
Du är ansvarig för elen

Rekommendationer om elbesiktning vid köp av hus hittar du på Boverkets och Konsumentverkets gemensamma webbplats om Boende.se på sidan "Elbesiktning av hus".
Boverkets och Konsumentverkets webbplatsen "om Boende.se"