Elektriker mäter spänningen i elcentral med automatsäkringar. Portrait of electrician at work Portrait of electrician at work

Vad kan orsaka en elolycka?

Det finns en mängd olika saker som kan ligga bakom en elolycka. En elprodukt kan av någon anledning ha blivit spänningsförande, ett barn kan ha kommit åt ett oskyddat vägguttag eller så har spänningen inte kontrollerats den där viktiga extra gången innan eljobbet påbörjats.

Vad är en elolycka?

En elolycka är en olycka där en person skadas eller dör efter att ha kommit i kontakt med elektrisk ström, antingen via en strömgenomgång eller en ljusbåge. Vid en strömgenomgång får den drabbade ström genom kroppen. En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning som överförs genom luften vid till exempel en kortslutning. Den kan bli flera tusen grader varm och kan skapa ett mycket starkt ljus, ljud, splitter och farliga gaser.

Ibland pratar vi även om tillbud. Ett tillbud är en händelse där elektrisk ström hade kunnat orsaka en elolycka, men där ingen skadades vid just det tillfället.

Elolyckor hemma

Enligt vår statistik sker drygt 60 procent av alla elolyckor med dödlig utgång i våra egna hem. Däremot är mörkertalet av den totala mängden elolyckor i hemmen stort eftersom det inte finns någon skyldighet för privatpersoner att anmäla olyckor orsakade av el.

En tydlig trend är att elanvändningen går allt längre ner i åldrarna. Även mycket små barn använder el när de till exempel ska ladda sina mobiltelefoner eller paddor. Just USB-laddare är en vanlig orsak till elolyckor. Med billiga kopior från utlandet blir det allt vanligare att stickproppars stift lossnar och fastnar i vägguttaget. När stiftet lossnar kan en elprodukt förvandlas till en ren dödsfälla, framför allt för barn som inte förstår att produkten blir spänningsförande.

Barn skadas även av att de stoppar in föremål i vägguttag som saknar petskydd eller kommer åt oskyddade vägguttag, exempelvis om plastkåpan är borttagen vid renovering. De kan också skadas allvarligt av att stoppa in fingrarna i en lampa som saknar ljuskälla, eller genom att klippa eller bita i sladdar. 

Många elolyckor i hemmet orsakas av att vi använder våra elprodukter på fel sätt. Elprodukter som är avsedda att användas inomhus kan bli spänningsförande om de kommer i kontakt med fukt och vatten utomhus. Det kan även vara livsfarligt att ansluta utomhusprodukter med skyddsjordning till ett ojordat uttag inomhus, till exempel ljusslingan på balkongen. Att dra slingan genom ett fönster eller dörr kan dessutom orsaka klämskador på sladden där vatten kan tränga in och göra slingan spänningsförande.

En annan orsak till dödsolyckor på fritiden är ungdomar som klättrar upp på tågvagnar och får ström genom kroppen när de kommer i närheten av kontaktledningen. En kontaktledning har en spänning på 15 000 volt och med så höga spänningar behöver de inte ens röra vid ledningen för att råka riktigt illa ut.

Ytterligare en vanlig orsak till elolyckor på fritiden är alla dessa hemmafixare som drar el själva, trots att det är olagligt – och livsfarligt om man inte har rätt kunskaper.

Elolyckor på jobbet

Bland de elolyckor som sker på arbetstid är en av de vanligaste orsakerna att en elektriker eller elinstallatör har missat att spänningsprova, det vill säga kontrollera att spänningen är frånkopplad i den del av elanläggningen där eljobbet ska göras. Ofta ligger faktorer som stress och tidsbrist bakom detta. Statistiken visar också att det är vanligare bland yngre elyrkespersoner att drabbas av elolyckor än äldre. Här har både arbetsgivaren och arbetstagaren en stor utmaning i att förbättra och följa de rutiner för elsäkerhet som finns. Förutom att alltid spänningskolla en extra gång ingår bland annat att använda rätt verktyg och skyddsutrustning.

Det är inte bara elyrkespersoner som råkar illa ut, utan även snickare, VVS-montörer och andra som jobbar inom byggbranschen. Det kan till exempel handla om elolyckor med handverktyg och sladdar som inte håller måttet, eller att man kommer i kontakt med elledningar i väggar i samband med en renovering. Det har även hänt att grävmaskinister träffats av en ljusbåge i samband med att de grävt sönder en högspänningskabel.

Till elolyckor på jobbet räknas också sådana olyckor som drabbar helt andra yrkeskategorier, till exempel sjuksköterskor, lärare, skolelever eller industriarbetare. Gemensamt är att olyckan på ett eller annat sätt är orsakad av el och att den har skett på arbetsplatsen.

Elolyckor utomlands

Nästan var tionde svensk som omkommit på grund av el har gjort det utomlands. Tidigare undersökningar som vi har låtit göra tillsammans med Karlstads universitet visar att risken att du ska råka ut för en dödlig elolycka är högre utomlands än om du befinner dig i Sverige. I många delar av världen finns inte samma höga säkerhetskultur vad gäller el som här hemma. Därför gäller det att vara extra försiktig och uppmärksam när man befinner sig utomlands.

Tecknad filmikon

Berättelser från verkligheten

Elolyckor kan drabba vem som helst. Var rädd om dig!  

Tecknad symbol av en statistikrapport.

Var hittar jag statistiken?

Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas och statistiken redovisas varje år i en elolycksfallsrapport.

Ladda ner och läs våra elolycksfallsrapporter

Senast granskad: 2021-05-10