Närbild på kontrollblock och byggarbetare bredvid.

Myndigheternas roller

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har olika roller och uppdrag för att främja säkerhet vid arbete där det finns elektrisk fara.

Arbetsmiljöverket ansvarar för all tillsyn som rör arbetsgivarens skyldigheter och Elsäkerhetsverket har ansvar för tillsyn som rör innehavarens skyldigheter. I situationer där det är relevant kan Elsäkerhetsverket bistå Arbetsmiljöverket med expertkunskap, och vice versa.

Tillsammans har de två myndigheterna gett ut en handbok om säkerhet vid arbete där det finns elektrisk fara. Handboken är ett stöd för både arbetsgivare och innehavare, och kan laddas ned kostnadsfritt eller beställas via Elsäkerhetsverkets webbplats.

HANDBOK: Arbete vid risk för elektrisk fara

Det här gör Elsäkerhetsverket

I Elsäkerhetsverkets uppdrag ingår att utöva tillsyn enligt elsäkerhetslagstiftningen, bland annat över innehavarens skyldigheter för sin elanläggning och elektriska utrustning och elinstallationsföretagens skyldigheter vid utförande av elinstallationsarbete. Elsäkerhetsverket ansvarar också för att ge ut föreskrifter enligt 33 § elsäkerhetsförordningen. Myndighetens mandat i samband med tillsyn finner du i 36-45 §§ elsäkerhetslagen.

Elsäkerhetsverket kan bistå Arbetsmiljöverket med expertkunskap i de situationer där det krävs men när det gäller tillsyn och regelgivning så är Elsäkerhetsverkets fokus istället att skapa förutsättningar för säkra elanläggningar. Det görs genom stöd, information och tillsyn. Det görs också genom regelgivning riktad mot innehavare, elinstallationsföretag, elinstallatörer och de som tillhandahåller elektrisk utrustning.

Här följer några frågor som Elsäkerhetsverket kan ställa till innehavaren av en elanläggning, när det gäller innehavarens skyldigheter i samband med arbete på eller vid anläggningen.

 • Har du sett till att anläggningen är säker att arbeta på?
 • Har du sett till att anläggningen är märkt och dokumenterad så att det går att utföra underhållsarbete på den?
 • Har du tagit ställning till vilka risker som finns med elanläggningen och sett till att anläggningen är försedd med den varselmärkning som behövs för att varna eller informera om dessa risker?
 • Om det ska utföras elinstallationsarbete, har du kontrollerat att företaget finns registrerat i Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget?
 • Har du sett till att den som ska arbeta på anläggningen har fått ta del av all nödvändig information om anläggningen?

Det här gör Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet för arbetsmiljöfrågor. I det uppdraget ingår att utöva tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen, även de delar som reglerar arbetsgivarens skyldigheter att skapa förutsättningar för säkerhet vid arbete där det finns risk för elektrisk fara. Arbetsmiljöverket har även rätt att besluta de föreskrifter som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Myndighetens mandat i samband med tillsyn finner du i kapitel 7 och 8 i arbetsmiljölagen.

Här följer några frågor som Arbetsmiljöverket kan ställa till arbetsgivaren när det gäller arbeten där det finns risk för elektrisk fara. 

 • Har du gjort en bedömning av vilka risker det aktuella arbetet medför och har du sett till att få allt det underlag som behövs för att genomföra riskbedömningen?
 • Har du dokumenterat din riskbedömning?
 • Har du vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att omhänderta dessa risker?
 • Har du sett till att de som ska utföra arbetet har nödvändig kunskap och den utbildning som krävs för att kunna hantera riskerna?
 • Har du gett instruktioner till dem som ska utföra arbetet?
 • Har du säkerställt att enbart fackkunniga eller instruerade personer får tillträde till de områden där du bedömt att det krävs särskild kompetens för att hantera riskerna?
 • Om arbetet utförs på en frånskild anläggning: har du vidtagit åtgärder för att säkerställa att anläggningen förblir frånkopplad och spänningslös så länge arbetet pågår?
 • Om arbetet utförs på eller i närheten av en spänningssatt anläggning: har du vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra att de som deltar i arbetet skadas genom strömgenomgång eller ljusbåge?

Myndigheternas roll vid en elolycka

När det har inträffat en elrelaterad arbetsolycka kan arbetsgivaren få besök av Arbetsmiljöverket för en inspektion. Ibland närvarar även Elsäkerhetsverket vid inspektionen för att bistå Arbetsmiljöverket med expertkunskap på elområdet. Elsäkerhetsverket kan även göra en egen tillsyn för att säkerställa att elanläggningen fortsatt är säker att använda och att jobba på. Om det finns misstanke om brott deltar även polis- och/eller åklagarmyndigheten vid besöket.

Senast granskad: 2022-11-23