Handläggning marknadskontroll

Varje år marknadskontrollerar Elsäkerhetsverket ungefär 350 elektriska produkter. De flesta av våra ärenden går till på följande vis.

Inköp och test

 1. Elsäkerhetsverket köper in en produkt i en butik eller via webben.
 2. Produkten skickas på provning till ett ackrediterat labb som vi har avtal med.
 3. Via brev kontaktar vi tillverkaren eller importören av produkten.

Om varken tillverkaren eller importören är ett svenskt företag, eller om vi inte vet vem som är tillverkare/importör, tar vi kontakt med det företag som vi har köpt produkten av. Den ekonomiska aktören uppmanas att skicka produktens EU-försäkran till oss. Vi stämmer även av att vi har förstått den ekonomiska aktörens roll korrekt.

Om vi har tagit kontakt med en distributör ber vi om information om vem som företaget köpt produkten av.

 1. Provningen tar ungefär fem veckor. När den är klar tar vi kontakt med företaget igen.
 2. Om provningen och insänd dokumentation visar att produkten inte har några brister avslutar Elsäkerhetsverket ärendet.

Vid brist i produkten

Om produkten har små brister, oftast dokumentationsbrister, ger vi företaget möjlighet att yttra sig om provningen. Om Elsäkerhetsverket bedömer att svaret är tillfredställande kan vi avsluta ärendet utan några tvingande åtgärder från myndigheten. Vi överlåter då ansvaret att åtgärda bristerna till företaget som säljer produkten. Om företaget är distributör eller importör är de skyldiga att underrätta tillverkaren om bristerna och samarbeta med denne för att undanröja dem. Man bör under inga omständigheter köpa in produkten igen förrän bristerna är åtgärdade. 

Förvaltningslagen kräver av myndigheter att vi alltid ska förvarna en part om ett beslut som man säger ”går parten emot”. Därför, om produkten har större brister, skickar vi alltid ett brev till parten med information om att produkten är provad och att provningen visar att det finns brister som eventuellt kan leda till att Elsäkerhetsverket beslutar om försäljningsförbud av produkten. I samma brev som vi informerar om resultatet av provningen informerar vi även om möjligheten för företaget att frivilligt vidta åtgärder mot produkten. Vilka åtgärder ett företag kan vidta beror på om företaget är tillverkare, importör eller distributör. Se vår sida om frivilliga åtgärder.

Försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket kan även besluta om försäljningsförbud på produkten. Det finns tre varianter av försäljningsförbud:

 • Stoppa försäljningen.
  Ersätt Elsäkerhetsverket för produkten och provningen.
 • Stoppa försäljningen och ta tillbaka icke-sålda produkter från era återförsäljare.
  Ersätt Elsäkerhetsverket för produkten och provningen.
 • Stoppa försäljningen, ta tillbaka icke-sålda produkter från era återförsäljare samt ta kontakt med era kunder och uppmana dem att återlämna produkten.
  Informera Elsäkerhetsverket om hur många produkter som har tagits tillbaks.
  Ersätt Elsäkerhetsverket för produkten och provningen.

Om produkten har brister kommer Elsäkerhetsverket att fakturera företaget vi vänder oss till för myndighetens kostnader för inköp och i många fall även kostnader för provning.

När beslutet är fattat avslutas ärendet.

Allmänt om Elsäkerhetsverkets beslut

Elsäkerhetsverket kan förena sina beslut med beslut om vite. Det betyder att om det företag som beslutet riktas mot inte följer förbudet kommer Elsäkerhetsverket att vända sig till förvaltningsrätten och be dem besluta om utkrävande av vitet. Alla Elsäkerhetsverkets beslut kan överklagas och Elsäkerhetsverket publicerar alla försäljningsförbud på vår hemsida.

Senast granskad: 2019-10-28