Regelarbete

Elsäkerhetsverket beslutar om föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med de bemyndiganden som vi har fått i lagar och förordningar. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta fram nya föreskrifter.

Cirkelschema över processen att ta fram reglerProcessen för att ta fram nya föreskrifter inleds alltid med att det finns behov av nya eller ändrade regler. Bedömningen och prioriteringar av behoven görs löpande i Elsäkerhetsverkets regelgivningsplan.

Varje föreskriftsprojekt inleds med ett uppstartsbeslut där generaldirektören formellt beslutar att arbetet ska påbörjas och anger ramarna för arbetet. När detta beslut har fattats publicerar vi information på webbplatsen så att man har möjlighet att följa arbetet.

Under föreskriftsarbetet arbetar vi med föreskrifternas innehåll och utformning samt genomför en konsekvensutredning. När det finns ett förslag till nya föreskrifter skickas dessa och konsekvensutredningen på remiss till de som berörs av förslaget.  Elsäkerhetsverkets insynsråd hörs över förslaget. Föreskriftsarbetet tar olika lång tid beroende på vad det är för typ av föreskrifter och kan variera från att ta några månader till några år.

När förslaget har remitterats och det slutliga innehållet har färdigställts fattar generaldirektören beslut om föreskrifterna. Därefter trycks föreskrifterna och publiceras i tid innan de träder ikraft.

Myndigheten ska därefter löpande följa upp föreskrifterna. Uppföljningsarbetet sker inom ramen för arbetet med regelgivningsplanen.

Kontakt

Karin Sjöberg

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Mer information

Senast granskad: 2017-11-09