Översvämning på gata, varningsskylt på stolpe.

Säker el i ett förändrat klimat

Elsäkerhetsverket har en handlingsplan för att skydda människors liv och hälsa, genom att anpassa elsäkerheten i samhället till ett förändrat klimat.

Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en handlingsplan för att skydda liv och hälsa genom att anpassa elsäkerheten till ett förändrat klimat. Denna plan riktar sig till privatpersoner, anläggningsägare och andra berörda parter, och innehåller information om vad de behöver veta och göra. Handlingsplanen uppdateras var femte år för att möta kraven i förordningen om myndigheters klimatanpassning.

"Elsäkerhetsverket ska bidra till att elolyckor som drabbar människor, djur eller egendom inte blir vanligare i det framtida klimatet."

Mål och insatser

Målet med handlingsplanen är att säkerställa trygg och störningsfri elförsörjning i framtiden samt att stärka elsäkerhetsarbetet i Sverige. För att uppnå detta krävs:

 • Elanläggningar och elektrisk utrustning som är tekniskt säkra och placerade på lämpliga platser för att hantera klimatförändringar
 • Regler och riktlinjer som säkerställer att elanläggningar är anpassade till den omgivande miljön

Handlingsplanen riktar sig framförallt mot de aktörer som behöver göra åtgärder eller öka sin kunskap för att säkerställa att skador orsakade av elektricitet på person och egendom förebyggs i det förväntade förändrade klimatet. Huvudmålgrupp är de olika grupper av elanläggningsinnehavare som behöver identifiera behovet av klimatanpassning av sina elanläggningar, exempelvis nätägare och kommuner. Anläggningsinnehavare utan egen kompetens inom elsäkerhet bedöms också vara särskilt viktiga att nå ut till. 

Bostadsägare är en sekundär målgrupp som nås via riktade kommunikationsinsatser med mer generell och förenklad information som tas fram och sprids av Elsäkerhetsverket.

Risker vid klimatförändringar

Klimatförändringar påverkar elsäkerheten på flera sätt:

 • Höga temperaturer: Ökar risken för avbrott och brand på grund av överhettning
 • Ökad nederbörd och översvämningar: Risk för att elanläggningar hamnar i vatten, vilket kan leda till elolyckor
 • Ras, skred och erosion: Kan skada elanläggningar och öka risken för ljusbåge och stegspänning
 • Stormar och fallande träd: Kan orsaka skador på luftledningar och elprodukter
 • Åskoväder: Kan leda till blixtnedslag som skadar elanläggningar och orsakar bränder
 • Skogsbränder:  Påverkar markförlagda kablar och ökar risken för elskador
 • Is och snö: Kan göra ledningar tunga

Utmaningar och beredskap

En undersökning visar att hälften av energibranschens aktörer ser utmaningar med elsäkerheten i ett förändrat klimat. Den andra hälften har gett svar som innebär att de behöver ha fokus på elsäkerhet, men att den ambitionsnivå och det arbetssätt som finns idag för klimatanpassning inte kommer att vara tillräckligt för att säkerställa elsäkerheten. I princip alla tillfrågade aktörer har en medvetenhet kring klimatförändringars möjliga påverkan på elsäkerheten. Det är avgörande att alla aktörer omsätter kunskapen om klimatförändringar till praktiska åtgärder för att säkra elnäten.

Underlättande av klimatanpassning

Elsäkerhetsverket fokuserar på information och samarbete för att främja klimatanpassningen. Målet är att regeringens mål för klimatanpassning uppnås och att resultaten är mätbara. Arbetet omfattar insamling av statistik för att jämföra framtida framsteg med nuläget.

Övergripande mål

 • Minska riskerna för elolyckor på grund av klimatförändringar
 • Säkerställa att elektriska anläggningar anpassas i tid för att förebygga skador

För mer detaljerade mål och åtgärder, se handlingsplanen

Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning

Senast granskad: 2024-05-28