Profilen av två brandmän med brinnande hus i bakgrunden.

Säkerhetsrisker med batterilager

Batterilager som uppfyller gällande regelverk och standarder och som installeras och underhålls på rätt sätt anses som säkra. Det kan ändå vara bra att känna till de risker som finns. Vissa batterier kan i värsta fall leda till bränder som är närmast omöjliga att släcka.

Om du väljer att installera ett batterilager av litiumjontyp är det bra att känna till att elektrolyten hos en litiumjoncell, till skillnad från andra batterityper, är lösningsmedelsbaserad och därmed brandfarlig. Överladdning och höga temperaturer kan leda till så kallad termisk rusning. Detta innebär en okontrollerad frigörelse av battericellens energi, vilket i sin tur kan leda till bränder som är närmast omöjliga att släckaBatterilager som uppfyller gällande regelverk och standarder anses dock som säkra. Det ska mycket till innan ett sådant batterilager drabbas av så allvarliga fel att det börjar brinna.

Vid överladdning

Om överladdning skulle ske kan det oftast upptäckas på lukten. Elektrolyten i ett litiumjonbatteri innehåller lösningsmedel av alkydkarbonater, vilket påminner om lukten av nagellack eller Plastic Padding. Dessa ångor är brandfarliga. Även om batterilagret i det skedet stängs ner finns risk för att skadade celler självantänder. Anlita därför omedelbart ett elinstallationsföretag om batterilagret indikerar fel, så att de kan åtgärda problemet.

För allvarliga felmeddelanden om batterilagrets driftstatus bör anläggningen inte bara larma lokalt i systemet, utan även skicka ett larm direkt till anläggningsinnehavaren eller en anlitad förvaltare eller serviceföretag, för omedelbar åtgärd. All diagnosdata i de olika systemkomponenterna bör sammanställas och sparas så att en analys av orsaken till felet kan göras efter ett eventuellt haveri.

Vid stora temperaturskillnader

Normal laddning vid temperaturer under fryspunkten kan skada batteriet. Anoden pläteras då med metalliskt litium vilket ger ett mycket instabilt batteri som riskerar intern kortslutning. Laddning vid höga temperaturer påverkar främst livslängden på batteriet, men fortsätter man att belasta anläggningen i mycket höga temperaturer kan man nå kritiska nivåer där termisk rusning kan inträffa (120-180 grader Celsius).

Hur skyddar man sig från ett haveri?

Detta avsnitt innehåller fördjupad information till dig som vill veta mer om hur batterihaveri förhindras.

Batteripacken bör byggas med passiva inneslutningsmetoder för att förhindra brandspridning till närliggande celler vid ett eventuellt haveri. Litiumjonbatterier har vidare en batteristyrenhet (BMS), som övervakar och styr varje cell i batteriet för att hålla State of Charge (SoC), upp- och urladdningsströmmar och spänningar inom batteriets begränsade arbetsområde. Skyddet, som bör finnas på alla nivåer av batterianläggningen, samlar in information så att cell-, modul- och systemsäkerhet kan säkerställas. Dolda fel på cellnivå undviks genom att systemet vidarebefordrar cellstatus (ström, spänning och eventuellt temperatur) till det överliggande kontrollsystemet. Diagnosen bör vara intelligent på så vis att mätvärden rimlighetskontrolleras för att även kunna undvika dolda sensorfel.

Senast granskad: 2022-11-23