Ett paragraftecken står på ett trägolv.

Lag och rätt

Här kan du läsa mer om de lagar och förordningar som styr Elsäkerhetsverkets verksamhet och de regler som vi själva beslutar om.

Elsäkerhetsverkets arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat om. Många riktlinjer kommer också i direktiv och förordningar från EU. Reglerna som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet (EMC) bygger på tre lagar:

  • elsäkerhetslagen
  • leksakslagen
  • lagen om elektromagnetisk kompabilitet.

Regeringen har vidare beslutat om förordningar som innehåller mer detaljerade regler inom områdena anläggningar, elinstallationsarbete, auktorisation, produkter och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Elsäkerhetsverkets regelarbete

Elsäkerhetsverket arbetar även med att själv ta fram och besluta om föreskrifter som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

Förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

Vi genomför nu en remiss av förslag till tre nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Sista dag för att lämna remissvar är den 15 mars 2022.

Mer information om remissen