En penna ritar en bock på rutpapper.

Fortlöpande kontroll av vägbelysning

Alla starkströmsanläggningar ska fortlöpande kontrolleras i syfte att säkerställa att anläggningen ger en betryggande säkerhet mot personskada och sakskada.

Gör en bedömning av hur ofta kontroll ska ske

All vägbelysning ska kontrolleras fortlöpande med fokus att upptäcka fel eller brister som uppstått på grund av slitage, skadegörelse eller andra orsaker. Du som innehavaren ansvarar för att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning som tagit hänsyn till starkströmsanläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Rutinerna för den fortlöpande kontrollen ska dokumenteras.

Av rutinerna bör det exempelvis framgå:

 • Kontrollernas omfattning och intervall.
 • Vilka kontrollmetoder som används vid de olika kontrollerna.
 • Hur resultatet av kontrollerna dokumenteras.
 • Hur bristerna som upptäcks vid kontrollerna omhändertas.
 • Vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna.
 • Vilken typ av kompetens som krävs för de olika kontrollerna.

För vägbelysning som består av luftledningar finns det dessutom krav på att det måste ske dokumenterade kontroller minst vart åttonde år. Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:3 för närmare detaljer om vilka krav som ställs.

Glöm inte dokumentationen

Som innehavare ansvarar du också för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Om du inte har tillräcklig kunskap för att själv uppdatera anläggningens dokumentation (inklusive dokumentation av rutinerna för fortlöpande kontroll) bör du beställa det av ett elinstallationsföretag.

Tips och goda råd om kontroll

Den fortlöpande kontrollen syftar till att säkerställa att din anläggning är säker för de människor som använder den eller vistas nära den. Kontrollen syftar också till att upptäcka och förhindra egendomsskador som kan uppstå vid exempelvis en brand som orsakats av elanläggningen eller den elektriska utrustningen. För dig som anläggningsinnehavare följer här några förslag på vad du kan titta efter vid dina kontroller.

Kontrollera exempelvis att:

 • det finns uppdaterad dokumentation.
 • synliga ledningar är oskadade och inte ligger i kläm.
 • ledningsinföringar och kabelförskruvningar är oskadade.
 • ledningar är försedda med kabelskydd där det behövs.
 • alla kablar är införda i kopplingslådor eller kopplingsdosor.
 • kablar är fastsatta mot underlaget, de ska inte hänga lösa.
 • kopplingslåda (apparatlåda) inte kan öppnas utan nyckel eller verktyg.
 • kåpa över elutrustning är hel.
 • stolplucka inte saknas.
 • stolplucka är fastsatt på avsett sätt.
 • uttag monterade på stolpe är hela.
 • uttag skyddas av jordfelsbrytare.
 • annan utrustning inte är monterad över stolpluckan.
 • stolpen inte lutar.
 • stolpe och fundament är hela.

Vid luftledningsanläggningar behöver ytterligare kontroller göras

Kontrollera att:

 • det är tydligt i dokumentationen att ni genomför fortlöpande kontroller minst vart åttonde år och att resultatet av dessa kontroller också dokumenteras.
 • ledningen inte ligger an mot trädgrenar eller annan vegetation.
 • nedledning sitter ordentligt och att nedledningslinan är fastsatt i stolpen.
 • staglina inte saknas eller är skadad.
 • staglina har gulsvart varselmärkning.

Lokala bestämmelser kan påverka

Tänk på att det kan finnas lokala trafikbestämmelser med mera som påverkar hur du får genomföra kontrollen. Kontakta ditt kommunkontor för mer information om vad som gäller i ditt område.

Senast granskad: 2022-12-01