En penna ritar en bock på rutpapper.

Egen kontroll av vägbelysning

Starkströmsanläggningar ska fortlöpande kontrolleras. Om anläggningen utsätts för stora påfrestningar ska anläggningen dessutom genomgå särskild kontroll med ett bestämt tidsintervall.

Gör en bedömning av hur ofta kontroll ska ske

All vägbelysning ska kontrolleras fortlöpande med fokus att upptäcka fel eller brister som uppstått på grund av skadegörelse eller andra orsaker. Om anläggningen bedöms vara utsatt för stora påfrestningar ska även en så kallad särskild kontroll göras av anläggningen. En sådan kontroll ska utföras av en person med yrkesvana och som är väl förtrogen med de anläggningar som avses. Resultatet av den senast genomförda särskilda kontrollen ska vara dokumenterat och kunna visas upp för Elsäkerhetsverket på begäran.

Hur ofta den särskilda kontrollen ska ske är upp till dig som anläggningsinnehavare att avgöra. Beroende på hur utsatt anläggningen är kan det handla om kontroll varje månad eller varje decennium. För vägbelysning som består av luftledningar finns det krav på att det högst får vara åtta år mellan de särskilda kontrollerna.

Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:3 för närmare detaljer om vilka krav som ställs.

Tecknad symbol av en checklista.

Nya regler om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

Den 1 december 2022 ersätts de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:3 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (2022:3).

Glöm inte dokumentationen

Tänk på att om du inte har tillräcklig kunskap för att själv uppdatera anläggningens dokumentation (inklusive eventuell dokumentation av särskild kontroll) bör du beställa det av ett elinstallationsföretag. Dokumentationen ska innehålla tillräcklig beskrivning för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska normalt finnas på svenska.

Tips och goda råd om kontroll

Den fortlöpande kontrollen är främst till för att fånga upp skador och annat som uppstår från en dag till en annan. För dig som anläggningsinnehavare följer här förslag på vad du kan titta efter utifrån ett lite mer långsiktigt perspektiv. Om anläggningen bedöms vara utsatt för stora påfrestningar så ska även en så kallad särskild kontroll göras.

Kontrollera exempelvis att:

 • det finns uppdaterad dokumentation.
 • synliga ledningar är oskadade och inte ligger i kläm.
 • ledningsinföringar och kabelförskruvningar är oskadade.
 • ledningar är försedda med kabelskydd där det behövs.
 • alla kablar är införda i kopplingslådor eller kopplingsdosor.
 • kablar är fastsatta mot underlaget, de ska inte hänga lösa.
 • kopplingslåda (apparatlåda) inte kan öppnas utan nyckel eller verktyg.
 • kåpa över elutrustning är hel.
 • stolplucka inte saknas.
 • stolplucka är fastsatt på avsett sätt.
 • uttag monterade på stolpe är hela.
 • uttag skyddas av jordfelsbrytare.
 • annan utrustning inte är monterad över stolpluckan.
 • stolpen inte lutar.
 • stolpe och fundament är hela.

Vid luftledningsanläggningar behöver ytterligare kontroller göras

Kontrollera att:

 • det är tydligt i dokumentationen att ni genomför kontroller minst vart åttonde år.
 • ledningen inte ligger an mot trädgrenar eller annan vegetation.
 • nedledning sitter ordentligt och att nedledningslinan är fastsatt i stolpen.
 • staglina inte saknas eller är skadad.
 • staglina har gulsvart varselmärkning.

Lokala bestämmelser kan påverka

Tänk på att det kan finnas lokala trafikbestämmelser med mera som påverkar hur du får genomföra kontrollen. Kontakta ditt kommunkontor för mer information om vad som gäller i ditt område.

Senast granskad: 2022-05-27