Frågor och svar

Vanligaste frågorna

Slutar som elinstallatör för regelefterlevnad

Jag är registrerad som elinstallatör för regelefterlevnad för ett företag i Elsäkerhetsverket företagsregister. Inom kort kommer jag att sluta i företaget. Hur kan jag ta bort min anknytning till företaget i registret?

Svar:

Företaget behöver göra en ändringsregistrering till oss, i vilken de anger vem som är deras nya elinstallatör för regelefterlevnad som ska stå i registret. En ändringsregistrering görs enkelt via vår e-tjänst för företagsregistrering. Så snart den ändringen är gjord kommer ditt namn att tas bort från företagsregistret.
Ändra uppgifter i registret

Om detta inte görs av företaget är du välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig att ta bort din anknytning. Vi tar gärna emot dina uppgifter via e-post i vilket du anger ditt namn, ditt auktorisationsnummer, företagets namn och organisationsnummer liksom en förklaring av ditt ärende. E-postmeddelandet skickas till registrator@elsakerhetsverket.se

Måste jag byta till nya uttag

Måste jag byta mina gamla uttag till taklamporna direkt när de nya reglerna börjar gälla den 1 april 2019?

Svar:

Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, till exempel om uttaget är
slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.

Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i
hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.

Du kan läsa mer om detta på vår webbplats.
"Nya" stickproppar och uttag till taklampor

Elinstallationsföretaget saknas i ert register

Det företag som jag anlitat finns inte med i ert register. Vad ska jag göra?

Svar:

Alla företag som utför elinstallationer i andras anläggningar ska från och med den 1 juli 2017 vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Om det företag du anlitat för elinstallationstjänster inte finns med i vårt register bör du i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör du fråga vilket företag det är och sedan kontrollera om det företaget är registrerat.

Tänk på att aldrig anlita ett oregistrerat elinstallationsföretag! De företag som har registrerat sig har åtagit sig att följa det nya regelverk som trädde i kraft den 1 juli 2017 och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn.

Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Anmäl brister hos elinstallatörsföretag

Nybyggnation nära 10 kV ledning

Hur nära en 10 kilovoltsledning kan vi bygga vårt hus utan att det är farligt för oss.

Svar:

Ur elsäkerhetssynpunkt, alltså med hänsyn till risken för strömgenomgång eller ljusbåge så anses ett horisontellt avstånd av minst 5 meter mellan närmaste byggnadsdel och luftledningen vara tillräckligt för att det inte ska finnas några risker för person- eller sakskador.

Eventuella andra riskfaktorer kan inte Elsäkerhetsverket uttala sig om. Vi ber att få hänvisa till det nätbolag som är innehavare av luftledningen samt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Norsk stickpropp

Jag har köpt en spishäll som är utrustad med norsk stickpropp. Enligt tillverkarens anvisning måste man byta ut stickproppen mot en svensk. Får man sälja en sådan spishäll?

Svar:

Från och med den 1 januari 2019 är det tillåtet att tillverka sådana eluttag som är avsedda att användas på spisar upp till 25 ampere - de så kallade norska stickpropparna eller norska spisdonen, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag, se 2 kap. 2 § och bilagan i ELSÄK-FS 2015:1.

Spisar som är tillverkade före 1 januari 2019 får inte säljas med sådan stickpropp, såvida den inte är tillverkad i Norge och uppfyller kraven i 2 kap. 8 § ELSÄK-FS 2015:1.

Spishällen ska vara försedd med uttag som är tillåtet i Sverige eller vara avsedd för fast anslutning. Om den inte har stickpropp som uppfyller Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag får den inte säljas i Sverige.

ELSÄK-FS 2015:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag jämte ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2018:1

Ändra registrerade uppgifter

Mitt företag är registrerat hos Elsäkerhetsverket och jag behöver nu ändra uppgifter i registret. Hur gör jag då?

Svar:

Du uppdaterar enklast uppgifter i företagsregistret genom att använda e-tjänsten för företagsregistrering. Där loggar du in med ditt BankID och väljer "Ändra".

Ändra uppgifter i registret

Får jag göra privata elinstallationer

Får jag, som har en auktorisation som elinstallatör, göra elinstallationer i min bostad eller hjälpa släktingar?

Svar:

Så länge det inte sker yrkesmässigt får du utföra elinstallationsarbeten som omfattas av din auktorisation.

Vad innebär ECY-certifikat

Jag har ett ECY-certifikat. Innebär det att jag är auktoriserad elinstallatör?

Svar:

Nej, du är inte auktoriserad elinstallatör genom ditt ECY-certifikat.

Ett ECY-certifikat är ett certifikat som utfärdas av Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), som visar att du uppfyller de krav som ställs enligt kollektivavtal mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Det ska inte förväxlas med en auktorisation som elinstallatör, vilket man måste ansöka om hos Elsäkerhetsverket.

Nytt auktorisationsbevis

Kan jag få ett nytt auktorisationsbevis nu när min behörighet övergått till en auktorisation?

Svar:

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du hämta ett auktorisationsbevis med hjälp av vår e-tjänst "Auktorisationsbevis". Du behöver ha ett BankID för att kunna använda tjänsten. Om du saknar det kan du ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig vidare.

Webbsidan "Elinstallatörer"

Behöver armeringen i husplattan skyddsutjämnas

Vi ska bygga bostadshus med platta på mark. Behöver armeringen i plattan skyddsutjämnas?

Svar:

Alla installationer ska vara utförda enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 vilket de anses vara om man följer svensk standard. Standarden som normalt följs heter SS 436 40 00, "Elinstallationsreglerna".

Enligt SS 436 40 00, utgåva 3, avsnitt 411.3.1.2 så kan armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och samtidigt är en främmande ledande del, behöva anslutas till fastighetens huvudjordningsskena. Observera att båda förutsättningarna ska vara uppfyllda, det räcker alltså inte att armeringen bara är berörbar, eller att den bara är en främmande ledande del.

En främmande ledande del definieras i standarden som en "elektriskt ledande del som inte ingår i elinstallationen och som kan anta en potential, i allmänhet jordpotential".

Sedan kan det vara bra i vissa fall att funktionsutjämna armeringen, om man till exempel har en verksamhet som är känslig för EMC-störningar och behöver ett bra jordplan. Men det är inget krav ur elsäkerhetssynpunkt.

För ytterligare förklaringar och djupare förståelse rekommenderas SEK Handbok 413 – Skyddsutjämning i byggnader.

Frågor om standarder och handböcker besvaras av SEK Svensk elstandard.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 

SEK Svensk elstandards webbplats