ce-märke, eu-karta och kvinnlig tecknad elinstallatör

Vid import av elinstallationsmateriel

Elsäkerhetsverket får fler och fler frågor från installatörer om importerat elinstallationsmateriel och utrustning för fast anslutning. I vissa fall är det anläggningsinnehavaren själv som tillhandahållit produkterna, och ibland är det elinstallationsföretaget som genomfört importen.

Om den som importerar inte gör vad som krävs vid import är risken att produkterna som köps in har brister och stoppas i tullen eller vid tillsyn, besiktning eller andra kontroller. 

Med import menas när du köper produkter från någon i ett land som inte ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vilket omfattar länderna som är med i Europeiska unionen (EU) samt de så kallade EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein.

Kraven vid import är omfattande. Bland annat måste du säkerställa att tillverkaren uppfyllt de krav som gäller för tillverkningen. Om du inte har rutiner för detta får du inte sälja produkterna inom EU/EES.

Tänk på detta när du hanterar importerade produkter

När kunden importerat materielen

 • Vid installation av materiel som är köpta direkt ifrån tillverkare eller leverantör utanför EU/EES ska kunden (innehavaren) säkerställa att produkten är avsedd för den europeiska marknaden och att produkten är säker att använda.
 • Vid privatimport måste köparen själv säkerställa att produkten uppfyller kraven och är säker att använda i Sverige. Om köparen inte kan visa detta bör du överväga att inte installera produkten utan att göra djupare kontroller av produkten.
 • Du har ett ansvar att agera eftersom du inte får installera materiel som inte uppfyller säkerhetskraven.
 • Om märkning eller dokumentation saknas eller om det krävs ombyggnad av materielen för att det ska vara möjligt att installera enligt gällande regler är det tydliga tecken på att produkten inte genomgått de kontroller som tillverkaren och importören är ansvariga för.
 • Om kunden har fått hjälp med importen genom att ett företag tillhandahållit materielen är det företaget importör – kontakta dem för information om materielen.

När du eller ditt företag importerar materiel för installation hos kund

 • Vid inköp av produkter från ett land utanför EU/EES har du eller ditt företag ett särskilt ansvar för att kontrollera att tillverkaren följt de bestämmelser som gäller och att produkten uppfyller alla krav.
 • Ansvaret vid import innebär följande kontroller av produkten och tillverkaren. Du eller ditt företag ska
  • säkerställa att tillverkaren har utfört en bedömning av överensstämmelse och tagit fram EU-försäkran om överensstämmelse,
  • säkerställa att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, och
  • ha en kopia av produktens EU-försäkran om överensstämmelse och på begäran kunna få tillgång till den tekniska dokumentationen. Detta gäller i 10 år efter att du släppt ut produkten på marknaden.
 • Kan du inte göra de kontroller som krävs eller får du inte ta del av den information du behöver hos tillverkaren får du inte importera produkten.
 • Tänk på att produkter som importeras för fri omsättning ska uppfylla alla krav när de importeras.

När du misstänker eller upptäcker brister

Oavsett vem som importerat produkterna ska du inte installera dem om du misstänker att de har brister. Alla i leveranskedjan har ett ansvar att samarbeta och vidta åtgärder så att brister utreds och åtgärdas.

 • Om du inte själv köpt produkterna och därmed vet vem du ska vända dig till, kan du kontakta tillverkaren eller importören på den adress som finns på produkten. Saknas uppgifter om importör kan det vara indikation på att ingen har tagit det fullständiga ansvaret för produkten.
 • Om det är ditt företag som köpt in produkterna bör du kontakta personen som är ansvarig för inköpet. Om det finns misstanke om brister har ni ett ansvar för att kommunicera detta med tillverkaren, samt vidta korrigerande åtgärder för de produkter som redan sålts eller installerats.

Grundläggande krav

Grundförutsättningen är att en produkt ska uppfylla grundläggande säkerhetskrav och därmed vara säker att använda. Detta gäller oavsett om man importera för eget bruk eller inte. Däremot behöver inte produkter som importeras för eget bruk vara CE-märkta, så länge ingen annan ska tillhandahållas produkten på något sätt.

Grundläggande krav som du alltid bör kontrollera är följande. Produkten ska

 • vara tillverkad för den svenska marknaden,
 • ha genomgått bedömning av överensstämmelse (den process inklusive rutiner och dokumentationskrav som tillverkaren måste följa i tillverkningen för att produkten ska anses uppfylla kraven) och ha en fullständig EU-försäkran om överensstämmelse (som tillverkaren upprättar för att visa att bedömningen av överensstämmelse är gjord för alla relevanta produktregler),
 • vara CE-märkt,
 • ha identifieringsmärkning,
 • vara märkt med namn och postadress till tillverkaren,
 • vara märkt med information om importören (om detta är du ska alltså märkningen omfatta ditt namn och postadress), och
 • ha nödvändiga monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar på svenska så att produkten kan monteras, användas, underhållas samt tas i och ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.

Platsbyggda produkter

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:1) om elektrisk utrustning gäller även komponenter eller delar som ska installeras eller inkorporeras i nya produkter eller anläggningar. Du ska därför alltid vara vaksam om installationsmaterial för lågspänningsanläggningar saknar CE-märke med mera.

Modifieringar av befintliga produkter

Om du modifierar en produkt eller installerar produkter på ett sätt som de inte är avsedda för anses du tillverka en ny produkt. Du som tillverkare ska då utföra den så kallade bedömningen av överensstämmelse och uppfylla alla de krav som gäller för tillverkare. Så länge installationen görs i enlighet med tillverkarens anvisningar är ni inte att anse som tillverkare.

Regelverk i urval

Mer information

Elsäkerhetsverket har samlat information om vad som gäller vid import, försäljning och installation av elinstallationsmateriel i handboken När du ska tillverka eller sälja produkter.

Senast granskad: 2022-11-23