Reglerad utbildning i ett annat EES land eller Schweiz

Yrket elinstallatör är oreglerat i vissa länder inom EES. Ansökan gjord på kvalifikationer från ett oreglerat land bedöms utifrån lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Detta innebär att om du har motsvarande yrkeskvalifikationer (som krävs för tillträdet till yrket elinstallatör i Sverige) från ett annat EES-land eller Schweiz så kan du få dom erkända även i Sverige.

Om din utbildning är reglerad ska alla handlingar skickas in på originalspråk. En översättning ska också bifogas om handlingarna är på annat språk än engelska. För att få en ansökan om svensk auktorisation godkänd måste man visa på att man uppfyller både ett utbildningskrav och krav på praktisk erfarenhet.

Följande handlingar ska skickas till Elsäkerhetsverket:

1. Ansökan

Själva ansökan görs via vår e-tjänst. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om. Det är också viktigt att du bifogar dina utbildningsintyg och dina intyg om praktisk erfarenhet.

Tecknad symbol  av anmälningsformulär och penna.

Här ansöker du

2. Utbildningsintyg

För att uppfylla utbildningskravet ska din utbildning motsvara de teoretiska krav för respektive auktorisation som ställs i bilagorna i Elsäkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter.  För att Elsäkerhetsverket ska ha möjlighet att bedöma din utbildning måste följande skickas in vid en ansökan.

  • kopia på ditt officiellt utfärdade examens- eller kvalifikationsbevis (diplom, certifikat) - på originalspråk och i yrkesmässig översättning
  • kopia av officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning i vilken innehållet i studierna framgår - på originalspråk och i yrkesmässig översättning.

3. Arbetsintyg

Bifoga arbetsintyg från ursprungslandet som styrker att du ska ha utfört yrket i minst ett år under de senaste tio åren.

Om du är anställd

Intyget ska innehålla vilka typer av elinstallationsarbeten du utfört och den tidsperiod du har varit anställd i företaget. Detta ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Intyg om praktisk erfarenhet - annat EES-land eller Schweiz (pdf, 0,7 MB)

Om du är egen företagare

Om du är egen företagare ska du bifoga kopia på din företagsregistrering och ett antal fakturor som visar att det bedrivits verksamhet i företaget under minst ett år under de senaste tio åren. Detta ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket.

Intyg om praktisk erfarenhet - annat EES-land eller Schweiz (pdf, 0,7 MB)

Lagkrav styr bedömningen

Din ansökan kommer att prövas enligt Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer på Riksdagens webbplats

Senast granskad: 2023-02-14