husvagnar på camping

Campingplatser

Elsäkerheten är oftast god på campingplatser i Sverige och i de flesta fall hjälper både anställda och campinggäster till att hålla uppsikt över elsäkerheten. Enklare brister kan åtgärdas av campingägaren och vid allvarligare fel på anläggningen kontaktas ett elinstallationsföretag.

Enligt krav i elsäkerhetslagen (2016:732) ska innehavare av en starkströmsanläggning (campingplatsen) utföra fortlöpande kontroller av anläggningens elsäkerhet. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.

Innehavarens ansvar

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten till (exempelvis genom arrendeavtal) en fastighet eller lokal. Ta reda på hur just ditt avtal ser ut. Det är du som är innehavare av campingplatsen som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Innehavaren ansvarar även för den elektriska utrustning som gästerna erbjuds att använda, till exempel tvätt- och diskmaskin. Det är viktigt att de är hålls i sådant skick att de är säkra att använda.

Regelbundna kontroller - för säkerhetens skull

Genom fortlöpande kontroll ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen och den elektriska utrustning som står till gästernas förfogande uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Syftet med fortlöpande kontroll är att fel och brister i anläggningen ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt. Det är därför bäst att låta kontrollerna ingå som en del i den normala verksamheten.

Rutiner för fortlöpande-kontroll

Innehavaren ska fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning som tagit hänsyn till starkströmsanläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Rutinerna ska dokumenteras.

Av rutinerna bör det exempelvis framgå:

  • kontrollernas omfattning och intervall,
  • vilka kontrollmetoder som ska användas vid de olika kontrollerna,
  • hur resultatet av kontrollerna dokumenteras,
  • hur brister som upptäcks genom kontrollerna ska omhändertas, och
  • vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken typ av kompetens som krävs för de olika kontrollerna.

Anlita bara registrerade elinstallationsföretag

Som innehavare är du också skyldig att se till att de personer som utför arbete på din anläggning har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de ska utföra. Detta  så att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska enligt lag vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Innan du anlitar ett elinstallationsföretag bör du därför kontrollera att företaget finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget får utföra den typ av elarbete som du behöver hjälp med.

Använd vår e-tjänst Kolla elföretaget och kontrollera att det är ett seriöst företag och att de har kunskap för just det arbete du behöver ha utfört.

Använd jordfelsbrytare

Risken för personskador i samband med en elolycka begränsas om anläggningen skyddas av en jordfelsbrytare. I elsäkerhetslagstiftningen finns i vissa fall krav på jordfelsbrytare som skydd mot personskada och sakskada.

Elsäkerhetsverket rekommenderar att alla uttag, för nätanslutning av husvagnar och husbilar ska vara försedda med jordfelsbrytare. Det vill säga att även uttag som är installerade före 1994, när kravet på tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare infördes, kompletteras så att de skyddas av strömkännande jordfelsbrytare (max märkutlösningsström 30 mA).

Motionera jordfelsbrytaren

Om en jordfelsbrytare ligger i tillslaget läge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. För att säkerställa jordfelsbrytarens funktion måste den motioneras enligt tillverkarens anvisningar (oftast 2-4 gånger/år). Funktionstest kan göras med hjälp av jordfelsbrytarens testknapp. 

Vad gäller för campinggästen?

Campinggästen är skyldig att se till att sin husvagn/husbil, anslutningskabel och sina anslutna elektriska utrustningar är så utförda och hålls i sådant skick att de är säkra att använda. Tyvärr saknar många campingvärdar kontroll över campinggästernas anslutningskablar och förläggningen av kablarna. Dessa anslutningskablar kan köpas i fackhandel.

Senast granskad: 2022-12-01