Elolycka vid kabeldragning.

Kartläggning av elolyckor

En viktig del av Elsäkerhetsverkets arbete är att följa upp och analysera elolyckor. På så sätt bidrar vi till att öka kunskapen om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas.

Varje år dör flera personer i Sverige av elrelaterade olyckor och ett stort antal människor skadas, både i yrkeslivet och på fritiden. Mörkertalet är dessutom stort eftersom det inte finns någon skyldighet att anmäla elolyckor som sker på fritiden.

Många olyckor hade kunnat förebyggas. Därför är kartläggning av elolyckor ett viktigt arbetsområde för oss. Kunskaperna använder vi bland annat i vårt standardiseringsarbete och när vi utarbetar föreskrifter.

Årlig elolycksfallsrapport

Alla elolycksfall och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas. Statistik över elolyckor redovisas varje år i en elolycksfallsrapport. I en del ärenden gör vi en särskild utredning och tillsyn. Vi genomför också fördjupade utredningar av utvalda olyckor och tillbud. Ett tillbud är en händelse där elektrisk ström hade kunnat orsaka en elolycka, men där ingen skadades vid just det tillfället.

LÄS MER: Våra elolycksfallsrapporter

Din anmälan kan förebygga att andra skadas

Privatpersoner är inte skyldiga att anmäla en elolycka eller tillbud till Elsäkerhetsverket, men det betyder mycket för vårt arbete då det bidrar till att förebygga att liknande olyckor händer i framtiden. 

Om en elolycka inträffar på en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket vidarebefordrar sedan anmälan till Elsäkerhetsverket. Elnätsägare och innehavare av spårtrafik och elvägar måste anmäla elolyckor och allvarliga tillbud direkt till Elsäkerhetsverket

LÄS MER: Anmäl en elolycka eller tillbud

Senast granskad: 2023-08-28