Elolycka vid kabeldragning.

Anmäl en elolycka

Vem som helst kan anmäla en elolycka eller ett tillbud till Elsäkerhetsverket. Som privatperson är det frivilligt att anmäla en elolycka, men genom att göra det bidrar du till ökade kunskaper om hur liknande olyckor kan förhindras i framtiden.

Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas. Med elolycka menar vi en händelse där en person skadas eller omkommer efter att ha fått elektrisk ström i sig. Med tillbud menar vi en händelse där elektrisk ström hade kunnat orsaka en elolycka. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till vår kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas. Statistik över elolyckor redovisas varje år i en elolycksfallsrapport.

Vem ska anmäla en elolycka?

Privatpersoner är inte skyldiga att anmäla en elolycka eller tillbud till Elsäkerhetsverket, men det betyder mycket för vårt arbete då det bidrar till att förebygga att liknande olyckor händer i framtiden. 

Om en elolycka inträffar på en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Elnätsägare och innehavare av spårtrafik och elvägar måste anmäla elolyckor och allvarliga tillbud direkt till Elsäkerhetsverket.

Så anmäler du en elolycka

Om du vill anmäla en elolycka kan du använda vår e-tjänst. I anmälan ska du bland annat ange:

 • Var och när olyckan inträffade.
 • En beskrivning av vad som har hänt.
 • Vem som äger elanläggningen där olyckan inträffade.
 • Uppgifter om den skadade personen.
 • Uppgifter om olycksplatsen.
 • Kontaktuppgifter till dig som anmäler olyckan.
Tecknad symbol av en klocka.

E-tjänst för anmälan av elolyckor

Anmälan av elolycka eller tillbud orsakad av elektrisk ström

Blankett för utskrift

Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten, kan du istället skicka in din anmälan till oss med vanlig post eller via e-post till registrator@elsakerhetsverket.se. Använd gärna anmälningsblanketten nedan.

Blankett för anmälan av elolycka eller tillbud (pdf, 0,4 MB)

Anmälan blir en allmän handling

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Din anmälan blir en allmän handling och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

 • Inrapportering av elolyckor: Hur, vad och av vem?

  Elsäkerhetsverket får kännedom om inträffade elolyckor genom

  • anmälningar till Försäkringskassan avseende elolycksfall som inneburit skada och som drabbat en arbetstagare. Denna statistik sammanställs hos Arbetsmiljöverket och levereras anonymiserat till Elsäkerhetsverket.
  • anmälningar till Elsäkerhetsverket via myndighetens webbplats eller via telefon.
  • anmälningar och rapporter från innehavare av en nätkoncession.
  • anmälningar och rapporter från innehavare av en starkströmsanläggning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg. (Enligt elsäkerhetsförordning (2017:218) 5§)
  • mediebevakning.

  Statistiskt underlag

  Från och med 2023 hämtar Elsäkerhetsverket in statistikunderlag från Försäkringskassan. Det ger ett bättre statistiskt underlag för sammanställningen, som omfattar fler olyckor gällande skador på grund av el. Elsäkerhetsverket effektiviserar dessutom arbetet genom denna förändring av informationsinsamling, då myndigheten själv inte behöver bedöma eller samla in kompletterande information till de olika skadetillfällena. Detta kommer att ha viss inverkan på den årliga elolycksfallsrapporten. Exempelvis så omfattar Försäkringskassans statistik inte tillbud. Kategorier och klassificering skiljer sig dessutom något. Det gör att antalet elolyckor skiljer sig åt från tidigare statistik, men vid en jämförelse ger statistiken från Försäkringskassan ändå samma trender. För att kunna se trender och få jämförbar statistik med tidigare år, har Elsäkerhetsverket tagit in statistik från Försäkringskassan från ett antal år bakåt i tiden.

 • Ladda ner eller beställ våra trycksaker om elolyckor

  Varje år sammanställer Elsäkerhetsverket en rapport om elolyckor, vår så kallade elolycksfallsrapport. I broschyren "Vägledning vid elolycka" hittar du mer information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du kan även beställa vår elolycksfallsaffisch och vårt fickkort med information om vad du ska göra vid en olycka.

  Mer information

  Senast granskad: 2024-01-04