En elinstallatör framför en elcentral med checklista.

När du upptäcker olagligt elinstallationsarbete

Har du någon gång kommit till en starkströmsanläggning där elen är dragen av en elinstallatör som inte är auktoriserad för arbetet? Har du kännedom om någon som arbetar yrkesmässigt utan att tillhöra ett registrerat elinstallationsföretag? Här finns mer information om vad du kan göra när du upptäcker olagligt elinstallationsarbete.

Se till att anläggningen blir säker

Om anläggningen är i sådant skick eller används på ett sådant sätt att fara för person eller egendom kan uppstå, ska du i första hand ta kontakt med anläggningsinnehavaren så att bristerna kan åtgärdas. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart bör anläggningsinnehavaren ta ställning till om riskerna innebär att anläggningen eller delar av anläggningen ska tas ur bruk i avvaktan på åtgärder. Du kan anmäla en bristfällig anläggning till oss, men ta alltid kontakt med anläggningsinnehavaren först.

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet

Om anläggningsinnehavaren inte vidtar de åtgärder som krävs för att anläggningen ska vara säker, uppfylls inte gällande regler. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet och kan förelägga anläggningsinnehavaren att vidta åtgärder eller förbjuda användning av anläggningen.

Polisanmäl olagligt elinstallationsarbete

Olagligt elinstallationsarbete är straffbart. Det faller under allmänt åtal och utreds inte av Elsäkerhetsverket. Polisanmäl därför händelsen. Det hjälper polisen om du kan lämna uppgifter om:

  • vem som har utfört elinstallationsarbetet.
  • tid och plats (fastighet) för elinstallationsarbetet.
  • beskrivning av det utförda arbetet.
  • vilka risker brister i utfört arbete kan medföra.
  • vem du är som anmäler.

Läs mer på sidan "Polisanmäl olagligt elinstallationsarbete", se länk nedan. Där hittar du också ett PM om gällande regler som du kan bifoga din polisanmälan.

Krav på elinstallationsarbete

Ett elinstallationsföretag som ska utföra arbete på andras anläggningar ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag. Elinstallationsarbete får endast utföras av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet eller någon annan som omfattas av elinstallationsföretagets egenkontrollprogram.

Senast granskad: 2022-11-23