Silhuetten av en kraftledningsmast avtecknar sig mot en himmel med solnedgång.

Innehavare av eldistributionsnät

Ökade skyfall och nederbördsmängder, höjda havsnivåer, jordskred och ras är effekter av dagens klimatförändringar som får konsekvenser för elsäkerheten i Sveriges elanläggningar. Detta påverkar inte minst dig som anläggningsinnehavare av koncessionspliktiga elnät.

Genom höjda havsnivåer och ökade skyfall och nederbördsmängder kommer i vissa fall spänningsförande delar i distributionsnäten, som exempelvis nätstationer, kabelskåp, serviscentraler och annan elektrisk utrustning, att utsättas för inträngande vatten. Detta kan i sin tur medföra att elektrisk fara uppstår i den omgivande miljön.

Till följd av ökande skyfall och ökade nederbördsmängder kommer även distributionsnäten att utsättas för jordskred och jorderosioner, vilket kan inverka på stationer, kabelskåp, kabelstråk, ledningsstolpar och annan elektrisk utrustning. 

Verkan av att omgivande mark spolas eller eroderas bort blir att spänningsförande delar kan bli beröringsbara. Säkerhetsavståndet för ljusbåge kan även bli för litet genom att kabelskåp och stolpar delvis eller helt faller omkull, eller att kabelstråk blottläggs med eventuella mantelskador. Skador kan även uppstå vid kablarnas anslutningspunkter.   

Elanläggningar som utsätts för ras, skred, översvämning eller åska ska medelbart kopplas ifrån eller fortlöpande kontrolleras så att betryggande säkerhet uppnås mot person- eller sakskada.

Innan utsatta anläggningsdelar åter tas i drift ska dessa besiktas och kontrolleras för att motverka person- eller sakskada.

Vad behöver jag göra som anläggningsinnehavare?

Som anläggningsinnehavare av eldistributionsnät behöver du inventera om du innehar anläggningsdelar som kan ligga inom riskområden för översvämningar, ras och skred. Därefter behöver anläggningarna anpassas till det förändrade klimatet så att dessa ger fortsatt betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. 

Förslag på lösning kan vara att flytta berörda anläggningsdel till ett mer lämplig geografiskt plats.

I de fall det är svårt att få till en geografisk förändring kan en lösning genom teknisk övervakning vara ett alternativ så att berörda anläggningsdelar kopplas bort automatiskt - eller genom annan lösning säkerställa så att betryggande säkerhet mot person- eller sakskada uppnås.

Vid planering av nya anläggningsdelar behöver framtida klimatförändringar beaktas.
LÄS MER: Fysisk planering och nybyggnation

För att ta reda på om din anläggning ligger i riskområden finns karteringar med information om översvämnings- och rasrisker på en gemensam webbplats från SGU, SGI, SMHI, MSB och Lantmäteriet, se länk nedan. Många kommuner har tagit fram karteringar gällande skyfall och vilka områden som riskerar att drabbas av översvämning i samband med dessa. Kontakta din kommun för att ta del av dessa underlag. 

Senast granskad: 2018-06-09