Silhuetten av en kraftledningsmast avtecknar sig mot en himmel med solnedgång.

Innehavare av eldistributionsnät

Ökade skyfall och nederbördsmängder, höjda havsnivåer, jordskred och ras är effekter av klimatförändringar som får konsekvenser för elsäkerheten i Sveriges elanläggningar. Detta påverkar inte minst dig som anläggningsinnehavare av koncessionspliktiga elnät.

Genom höjda havsnivåer och ökade skyfall och nederbördsmängder kommer i vissa fall spänningsförande delar i distributionsnäten, som exempelvis nätstationer, kabelskåp, serviscentraler och annan elektrisk utrustning, att kunna utsättas för inträngande vatten. Detta kan i sin tur medföra att elektrisk fara uppstår i den omgivande miljön.

Till följd av ökande skyfall och nederbördsmängder ökar även risken att  distributionsnät utsätts för jordskred och jorderosioner, vilket kan inverka på stationer, kabelskåp, kabelstråk, ledningsstolpar och annan elektrisk utrustning. 

Om omgivande mark spolas eller eroderas bort kan spänningsförande delar bli beröringsbara. Säkerhetsavståndet för ljusbåge kan även bli för litet om kabelskåp och stolpar delvis eller helt faller omkull, eller att kabelstråk blottläggs med eventuella mantelskador. Skador kan även uppstå vid kablarnas anslutningspunkter.   

Elanläggningar som inte ger betryggande säkerhet efter  ras, skred, översvämning eller åska ska omedelbart kopplas ifrån eller kontrolleras så att de ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada.

Innan utsatta anläggningsdelar åter tas i drift bör de kontrolleras så att de fortsatt ger betryggande säkerhet mot  person- eller sakskada.

Vad behöver jag göra som anläggningsinnehavare?

Som anläggningsinnehavare av eldistributionsnät kan du öka säkerheten i anläggningen genom att inventera om du innehar anläggningsdelar som kan ligga inom riskområden för översvämningar, ras och skred. Genom kartläggningen kan anläggningarna anpassas till det förändrade klimatet så att dessa ger fortsatt betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. 

I vissa fall kan en lösning vara att flytta  anläggningsdelar som är utsatta för risker till en mer lämplig geografiskt plats.

I de fall det är svårt att få till en geografisk förändring kan en lösning genom teknisk övervakning vara ett alternativ så att berörda anläggningsdelar kopplas bort automatiskt - eller genom annan lösning säkerställa så att betryggande säkerhet mot person- eller sakskada uppnås.

Vid planering av nya anläggningsdelar behöver risken för klimatförändringar beaktas.

LÄS MER: Fysisk planering och nybyggnation

För att ta reda på om din anläggning ligger i riskområden finns karteringar med information om översvämnings- och rasrisker på en webbplats från SGU, SGI, SMHI, MSB och Lantmäteriet, se länk nedan. Många kommuner har också tagit fram karteringar gällande skyfall och vilka områden som riskerar att drabbas av översvämning i samband med dessa. Kontakta din kommun för att ta del av dessa underlag. 

Senast granskad: 2023-09-04