Delar av asfalterad väg som har rasat på grund av översvämning

Klimatsäkra din anläggning

På följande sidor kan du som anläggningsinnehavare läsa om vad du behöver tänka på i samband med översvämning, ras eller åska.

Klimatförändringarna i Sverige bidrar till en ökad risk för översvämningar, ras och skred. Även frekvensen och intensiteten i åskovädren förväntas öka. Detta kan bidra till skador på din elanläggning, som i värsta fall kan utgöra livsfara för de som kommer nära.

Läs mer om hur klimatförändringarna påverkar elsäkerheten i din elanläggning

Vad behöver jag göra vid en akut händelse?

Vid en akut skada på elanläggningen vid till exempel översvämning eller ras måste du som anläggningsinnehavare:

  • se till att skydda de som befinner sig i närheten för den elektriska faran.
  • om möjligt koppla ifrån anläggningen, men bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara.
  • utrymma, informera och spärra av om du inte är säker på att du lyckats koppla ifrån.

Observera också att inkommande serviskabel från elnätet kan förbli strömförande även om du lyckats koppla ifrån din anläggning. Vid behov kontakta ditt elnätsföretag för bortkoppling av inkommande serviskabel. Observera att du kan skadas bara genom att vara nära en skadad anläggning genom ljusbåge via luft eller stegspänning i mark eller vatten.

För att helt undvika risk för olyckor bör man vid hög risk för översvämning eller ras frånkoppla elanläggningen i förebyggande syfte.

Information till dig som är anläggningsinnehavare av koncessionspliktiga elnät

Kontrollera anläggning och produkter innan de återtas i bruk

En elanläggning som kan ha skadats av ras, skred, översvämning eller åska ska omedelbart kopplas ifrån. Det är också viktigt att ett elinstallationsföretag går igenom anläggningen innan den driftsätts igen.

Efter en översvämning finns också en ökad risk för brand och elchock i samband med kortslutning, som lättare uppstår i vattenskadad elektronik. Det är viktigt att vattenskadad elektronik kasseras eller saneras korrekt.

Hur kan jag förebygga skador?

Som anläggningsinnehavare finns det flera saker du bör tänka på för att förebygga skador orsakade av klimatförändringarna. 

Ditt ansvar som anläggningsägare

Som ägare av en elanläggning är du enligt 6 § Elsäkerhetslagen 2016:732 ansvarig för att denna är säker.

Skyldigheter i fråga om elektriska anläggningar

6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att

1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och


2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

En anläggning som inte är byggd för att vara i vatten ger inte heller betryggande säkerhet och behöver därför frånkopplas om den hamnar i vatten eller skadas i samband med ras eller annan händelse.

Senast granskad: 2023-09-04