Seminarie egenkontrollprogram

Här hittar du inspelningen från våra seminarier våren 2024 kring egenkontrollprogram samt svar på frågor som ställdes under seminarierna.

Saknar du någon fråga och svar kan du ställa den till oss via länken

Frågor och svar

 • Person med B-auktorisation kan vara elinstallatör för regelefterlevnad i ett företag. Företaget får dock endast utföra elinstallationsarbete som omfattas av B-auktorisation.

 • Man registrerar företaget och elinstallatör för regelefterlevnad hos Elsäkerhetsverket om man utför elinstallationsarbete på annans anläggning. Företaget ska upprätta ett egenkontrollprogram men det ska inte registreras hos Elsäkerhetsverket.

 • Du som person kan tacka nej till rollen som elinstallatör för regelefterlevnad, men företaget måste ha en elinstallatör för regelefterlevnad knuten till företaget om man utför elinstallationsarbete.

  Om du ska sluta som elinstallatör för regelefterlevnad i ett företag avregistrerar du detta i Elsäkerhetsverkets e-tjänst.

  Ändra eller ta bort uppgifter i registret

 • Varje elinstallationsarbete måste kontrolleras så att det ger betryggande säkerhet mot person och sakskada orsakat av el. Hur omfattande och vilka kontroller som ska göras ska framgå i företagets rutiner för egenkontroll och kravbestämning.

 • Är företaget endast registrerat för ”Kabelförläggning (i koncessionspliktiga nät)” och därmed endast utför arbete i just koncessionspliktiga nät, behövs ingen elinstallatör för regelefterlevnad. Företaget ska dock ha ett upprättat egenkontrollprogram.

 • Det korta svaret är ja. Du kan läsa mer om auktorisation här: Ansök om auktorisation

 • Företaget har alltid ansvaret. Företaget kan delegera uppgifter, men inte ansvaret.

 • Fråga: Jag tycker inte att det finns någon passande verksamhetstyp för en B-auktoriserad elfirma som arbetar inom befintliga grupper hos privata kunder. Svårt att skriva ett egenkontrollprogram utan väldig snedvriden anpassning under verksamhetstypen “Maskiner”, som har väldigt lite att göra med vår verkliga verksamhet. Planerar ni något för att bemöta och åtgärda detta?

  Svar: Jag uppfattar frågan som att ni arbetar på befintlig gruppledning. Då går det alldeles utmärkt att till exempel registrera verksamhetstypen ”Maskiner”. I egenkontrollprogrammet beskriver ni sedan vilka arbeten ni utför till exempel:

  • Installerar ljusarmaturer, elkopplare och uttag.
  • Kopplar loss och fast ansluter tvättmaskiner.
 • Fråga: Att arbeta på annans anläggning menar man som person/yrkesman eller som anställd? Exempelvis om man är fastighetsägare. Kan då ens anställda arbeta på ”den egna anläggningen”, utan att man som fastighetsbolag behöver registrera sig som elinstallationsföretag?

  Svar: Utför fastighetsbolagets anställda elinstallationsarbete på bolagets anläggning det vill säga egen anläggning, ska bolaget uppfylla kraven på elinstallationsföretag såsom att ha en elinstallatör för regelefterlevnad och ett upprättat egenkontrollprogram. Dock behöver inte företaget finnas registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det kravet tillkommer om man utför elinstallationsarbeten på annans anläggning
  I bolagets/företagets egenkontrollprogram ska det framgå vilka medarbetare som utför elinstallationsarbete. Dessa medarbetare kan vara anställda i bolaget/företaget, inhyrda, yrkesmän, installatörer med flera.

 • Utför era anställda elinstallationsarbeten som kräver auktorisation ska ni ha egenkontrollprogram och elinstallatör för regelefterlevnad.

 • Det är företaget som är ansvarigt för egenkontrollprogrammet samt alla elinstallationsarbeten som utförs i företagets regi. Ett företag får alltså inte utföra arbeten som man inte har kompetens för.

 • Företaget kan hyra in person med auktorisation. Personen har en uttalad uppgift att verka som elinstallatör för regelefterlevnad i företaget.
  Det finns inget krav på anställningsförhållande i elinstallationsföretaget.

 • Att utforma rollbeskrivningar och vilka uppgifter som ingår i rollen, är företagets eget ansvar. I seminarierna har Elsäkerhetsverket använt flera benämningar för att exemplifiera att just olika roller kan benämnas och innebära olika saker i ett företag.

 • Vd i ett företag kan aldrig delegera ansvaret. VD kan däremot delegera olika arbetsuppgifter, men ansvaret ligger fortsatt hos företaget.

 • Fråga: En kund t.ex ett pappersbruk beställer felsökning (optimering av maskin ex. beläggningsmaskin). Arbetet utförs i samarbete med företagets egen personal eller med deras inhyrda företag. Efter avslutat arbete skickas servicerapport. Betraktas detta arbete som elinstallationsarbete?

  Svar: Felsökning är inte auktorisationskrävande elinstallationsarbete.
  Elsäkerhetsverkets föreskrifter gäller inte för maskiner. På maskiner gäller Maskindirektivet.

 • Enligt föreskrift ELSÄK-FS 2022:1 ska en anläggning vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska. Vilken dokumentation som behövs för att uppfylla föreskrift ELSÄK-FS 2022:1 får kunden och elinstallationsföretaget avtala om.

 • Det finns inget krav i föreskriften. Det är lämpligt att komma överens om detta vid beställning av arbetet.

 • Det finns inget krav i föreskriften. Det är lämpligt att komma överens om detta vid beställning av arbetet.

 • Vad som är elinstallationsarbete definieras i 4 § elsäkerhetslagen (2016:732).

  Något förenklat kan man säga att elinstallationsarbete är allt arbete i en elanläggning fram till och med eluttagen och alla fasta anslutningar av elektrisk utrustning till exempel spisar, tvättmaskiner med mera.

  I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns några få undantag från vissa krav, till exempel att man får byta ut befintliga eluttag i vissa miljöer etcetera.

 • Det korta svaret är, ja.

 • Detta är ju en situation med behöver ta höjd för och därför är det lämpligt att i en eller flera rutiner i egenkontrollprogrammet beskriva hur företaget hanterar denna eller andra situationer.

 • Egenkontrollprogrammet beskriver företagets verksamhet. Företagets medarbetare ska känna till, förstå och utföra arbete som beskrivs i rutiner i företagets egenkontrollprogram. Detta innebär att företaget har ett ansvar se till att detta uppfylls till exempel genom språk, tal eller annat.

  1. Utländska företag som ska bedriva verksamhet i Sverige, ska vara registrerade, ha elinstallatör för regelefterlevnad och ett upprättat egenkontrollprogram.
  2. Undantag (inom EU) för elinstallatör med utländsk auktorisation får utföra ett enstaka elinstallationsarbete i Sverige, på sin utländska auktorisation.
 • Elever som gör praktik på elinstallationsföretag ska ingå i företagets egenkontrollprogram.

 • Nej inga mallar, däremot finns en bra vägledning på vår webbplats kring egenkontrollprogram och hur man kan tänka när man ska ta fram ett.

 • Det första som händer är oftast att företaget föreläggs att komplettera sitt egenkontrollprogram och därefter skicka in uppdaterat egenkontrollprogram till myndigheten. Den yttersta konsekvensen är att företaget får förbud att yrkesmässigt utföra elinstallationsarbete.

 • Det är inget uttalat krav, men det är lämpligt. Det är alltid bra att veta vad som har uppdaterats och när det gjordes.

 • Elsäkerhetsverket utför inte besiktningar eller ger förhandsgodkännanden. Tillsyn av elinstallationsföretag, elinstallatörer eller anläggningar görs antingen genom indikations- eller tematisk tillsyn. Om man misstänker brister i exempelvis elanläggningar eller hos elinstallationsföretag så kan man göra en anmälan till Elsäkerhetsverket på webbplatsen.

 • Inspelningen av seminariet finns här nedan men även överst på sidan.

 • Det bör finnas en rutin i företagets egenkontrollprogram som beskriver hur företaget hanterar denna och andra situationer.

  Det finns möjlighet att söka en tillfällig dispens hos Elsäkerhetsverket.

 • Man kan se ett system som ett antal rutiner som hänger samman och ordnat bildar företagets systematiska elsäkerhetsarbete.

 • Man får vända sig till det landets motsvarighet till Elsäkerhetsverket.

 • Fråga: Om vi utför skötselåtgärder behöver vi ett egenkontrollprogram? Många delar i dessa arbeten innehåller ju en elrisk och snuddar ju ofta elarbeten som går mot att behöva detta. Är det bättre då att göra ett egenkontrollprogram?

  Svar: Ni måste själva göra en bedömning av vilka arbeten ni gör och om de är ett elinstallationsarbete. Utefter er fråga är det svårt att bedöma om ni utför elinstallationer eller inte. Vi rekommenderar er att kontakta Elsäkerhetsverkets telefonsupport för att reda ut frågan.

 • En elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta ledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. Exempel på aktiviteter som kan omfattas av elinstallatörens uppdrag är att:

  • ta fram förslag på egenkontrollprogram.
  • leda arbetet med egenkontrollprogrammet.
  • göra uppföljningar och uppdateringar av egenkontrollprogrammet.
  • samordna organisationen för egenkontrollprogram i företaget.
  • stämma av arbetet i företaget med företagsledningen.
  • hålla i utbildningar.

  Om en elinstallatör är osäker på vilka uppgifter tjänsten omfattar, ska det diskuteras med arbets- eller uppdragsgivaren.

 • Fråga: Hur kan man gå till väga om vill ha hjälp av er med att göra om hela programmet man har skapat sen tidigare? Har en kraschad dator nyligen där allt låg.

  Svar: Det är inget som vi på Elsäkerhetsverket kan hjälpa till med tyvärr. Elsäkerhetsverket ger ett företag grunderna för att ta fram ett egenkontrollprogram. Sedan måste företaget själv sätta sig ned och anpassa detta så att det går att använda i den dagliga verksamheten.

 • Det finns inga krav att en företagsledare eller liknande måste vara elektriker. Personen som är arbetsledare måste dock ingå i egenkontrollprogrammet och vara kompetenskartlagd så att företagsledningen vet vad personen kan göra för elarbeten. Det är alltså upp till företaget att bestämma vilka kompetenskrav de har på de personer som utför elarbeten i företaget och på de olika roller man har i företaget.

 • Egenkontrollen ska vara så omfattande så att företaget på ett betryggande sätt kan veta att ett arbete har utförts på ett korrekt sätt. Det är således upp till företaget att ta fram egenkontroller som de själva finner uppfyller de krav som finns på utfört arbete.

 • Fråga: Måste alla som utför elinstallationer finnas i egenkontrollprogrammet vid namn? Eller räcker det med att man skriver att man ha rollbeskrivningen Elmontör har behörighet att utföra installationer?

  Svar: Företaget måste kunna särskilja personer åt i egenkontrollprogrammet så namnet måste på något sätt framgå. Sedan kan personen ha en rollbeskrivning men det ska ju också vara lätt för den personen att hitta sin roll i egenkontrollprogrammet.

 • Dessa elarbeten är undantagna från kravet att ha ett egenkontrollprogram.

 • Fråga: Det är väldigt viktigt med egenkontroll för oss installatörer men varför kan då vem som helst köpa elmaterial och utföra själv. Inga skyltar som säger vad man får och inte får. Nästan dagligen man får åka omkring och fixa efter folk som ej är yrkesmän.

  Svar: Så som dagens lagstiftning ser ut så har man som privatperson rätt att införskaffa elmateriel på egen hand. Däremot så är det ytterst få elarbeten som man som privatperson få utföra själv. För att informera om detta på ett enkelt sätt har Elsäkerhetsverket tagit fram en söktjänst, www.kopplasakert.se, där alla kan se vilka elarbeten de får eller inte får utföra.

 • Varje person ska kompetenskartläggas men varje person kan tilldelas en roll om företaget vill göra på det sättet. Det ska dock vara lätt för personen som kompetenskartlagts att veta vad dennes roll innebär och vad den får utföra för olika elarbeten.

 • Om ni endast gräver ner kablar och kabelrör inom koncessionspliktiga nät ska ni vara registrerade för ”Kabelförläggning i koncessionspliktiga nät”. Gräver ni dock ner kablar och kabelrör för till exempel belysning ska ni vara registrerade för ”Övriga anläggningar för användning av el” (lågspänning).

 • Det låter som något som ska avtalas om vid upphandlingen av arbetet. Det är alltid företaget som utför elinstallationsarbetet som är ansvarigt för det arbete de utför.

 • Om frågan gäller verksamhetstyper så är det bra att beskriva så tydligt ni kan, vilka arbeten ni utför inom de olika verksamhetstyperna, för då kan ni även på ett enkelt sätt kompetenskartlägga er personal utifrån de utförliga beskrivningar som finns.

 • Fråga: Varför finns det inte en funktion för den årliga uppdateringen man ska utföra (kontrollera att man har rätt verksamhetstyper m.m.) på er hemsida? Idag måste man klicka igenom hela registreringsprocessen för att göra den uppdatering som det står att man ska göra minst en gång om året.

  Svar: Vi har tagit frågan vidare och hoppas komma fram till en bättre lösning vid en uppdatering framöver - men vi har ingen lösning i dagsläget.

 • Fråga: Vad gäller om man är inlånad egen företagare som är registrerad hos er. Är det egenkontrollprogrammet som huvudentreprenör eller det underentreprenörens egna egenkontrollprogram som gäller?

  Svar: Det beror på vad företagen kommer överens om. Jobbar du som inhyrd person så ska du ingå i huvudentreprenörens egenkontrollprogram. Jobbar du dock som UE så är det ditt företag som utför arbetena och du jobbar således inom ditt eget företags egenkontrollprogram.

 • Fråga: Men frågan är "installera solceller" innebär detta bara egentligen bara inkoppling i växelriktare? Det är montören som sätter upp solceller och drar DC kabel det är verkligheten.

  Svar: Att installera solceller, alltså montera själva panelen på taket är ett elinstallationsarbete som kräver att ett företag är registrerat, har en elinstallatör för regelefterlevnad och har ett egenkontrollprogram. Läs mer här om vad som gäller för installation av solceller.

 • Det är något mellan den anställde och företaget att komma fram till. Det kan t.ex. ske genom arbetsprov eller att personen går vid sidan om en handledare för att visa på olika kompetenser om det inte kan visas på annat sätt som genom intyg och så vidare.

 • En elinstallatör för regelefterlevnad ska inte vara verksam i fler företag än att den kan verka för att det görs säkra elinstallationer i de företag som hon/han är verksam i. Det finns dock ingen gräns på antal företag idag.

 • I ett enmansföretag behöver inte ett egenkontrollprogram vara så omfattande som i ett större företag. Företaget ska ju dock fortfarande beskriva hur just det företaget arbetar och så vidare. Det kan t.ex. vara bra att visa upp till kunder hur företaget arbetar för att göra säkra elarbeten.

 • Ja, det kan man vara.

 • Elinstallatören för regelefterlevnad kan vara placerad var som helst i organisationen. Detta är beroende av hur verksamheten ser ut på företaget – vilken kan se väldigt olika ut från företag till företag.

 • Ja. Det stämmer. Tänk dock på att man måste ha tillräckligt med tid för att verka för regelefterlevnad i tillräcklig omfattning i alla företagen.

 • Detta regleras ej. Utför leverantören elinstallationsarbete under företagets egenkontrollprogram behöver även denna personal likt inhyrd personal ingå för att uppfylla kraven i regelverket.

 • Man får vända sig till ansvarig utgivare av respektive föreskrift eller länsarkiv, riksarkiv alternativt kungliga biblioteket.

 • Företaget måsta vara registrerat vid Elsäkerhetsverket för att få utföra elinstallationsarbete på annans anläggning.

 • Det görs ingen skillnad på ett stort och litet företag gällande detta krav. Egenkontrollprogrammet behöver på både små och stora företag uppdateras i samband med förändringar som har betydelse för egenkontrollen. Dessutom ska minst en översyn göras årligen.

 • Fråga: Vi verkar som ett mångfasetterat företag och upphandlar elanläggningsansvaret på en fastighet. Där ingår en del elinstallationsarbete, samt drift och underhållsarbeten på anläggningen. Behöver vi anmäla denna verksamhet som elinstallationsverksamhet till Elsäkerhetsverket? Utför vi inte då arbete på "vår" anläggning?

  Svar: Är man ägare av en fastighet är man också innehavare. Som innehavare är man ansvarig för elanläggningen samt fortlöpande kontroll i fastigheten. Utför man elinstallationsarbetet på sin egen anläggning ska det finnas egenkontrollprogram och elinstallatör för regelefterlevnad. Ägs anläggningen av annan, då innebär det att man utför elinstallationsarbete på annans anläggning och då ska företaget även vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

 • Ja, självklart ska det finnas med om företaget i fråga arbetar med högre spänningsnivåer. Egenkontrollprogrammets egenkontroller behöver alltid anpassas utifrån aktuell verksamhet. I seminariet gav vi endast exempel och det blir svårt att täcka in allt.

 • Det som finns reglerat i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2022:1, 3 kap. 6 §) är kravet att elinstallationsföretag ska lämna över dokumentation till innehavaren. Där anges att en starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska, om inte annat språk är lämpligare från elsäkerhetssynpunkt. Men, det kan också utöver detta avtalas mellan aktuella parter att specifik dokumentation ska ingå vid överlämning av färdigställt arbete.

 • Det finns inget krav på hur länge dessa ska sparas.

  Företaget kan spara egenkontrollerna utifrån ett uppföljnings- och utvecklingsperspektiv av företagets verksamhet.

 • Ja. Rutinerna ska fånga upp och hantera fel och avvikelser som uppstår vid kontrollerna.

 • Utformningen på hur företagets egenkontroller ska vara utförda är inget som regleras av regelverket. Detta är helt utifrån den verksamhet man bedriver och bedömning hur ingående man behöver vara. Vissa kontrollpunkter kanske kräver specifika mätvärden, andra kanske det räcker med kryssrutor för att säkerställa att kontrollerna är utförda.  

 • Vi har en bra genomgång på vår webbplats om hur du kan upprätta ditt egenkontrollprogram med alla punkter och tips som du behöver tänka på. Följer ni den kommer ni kunna upprätta ett egenkontrollprogram som ni även kommer kunna använda i er dagliga verksamhet.

  Skapa ett egenkontrollprogram

 • Det finns inga formkrav för detta, så digitalt går bra. Det viktigaste är att det är anpassat för er verksamhet och att det tillämpas i verksamheten. 

 • Detta är svårt att svara på eftersom olika verksamheter kan se väldigt olika ut och vara mer eller mindre komplexa. Det bör vara lättillgängligt och tydligt för alla medarbetare som omfattas. Internutbildning och regelbunden genomgång tillsammans på företaget kan vara några sätt.

 • Företagsregistret har en begränsning där. Här behöver man ställa frågan till det aktuella företaget vilka typer av elinstallationsarbeten de utför inom respektive verksamhetstyp.
  Vad varje verksamhetstyp innebär kan ni läsa om på vår webbplats.

  Yrkespersoner

 • Installation av en laddningspunkt ska utföras av ett registrerat elinstallationsföretag. Utförandet skiljer sig från andra typer av installationer, därför ska elinstallationsföretaget vara registrerat för verksamhetstypen Övriga anläggningar för användning av el. Företagets registrering kan du kontrollera i vår e-tjänst Kolla elföretaget. Då vet du att företaget får installera laddningspunkter. Företaget har ansvaret att de har den kompetens och utbildning som krävs för att få utföra denna typ av arbete. Men, det är fortfarande en god idé att ta referenser på företaget.

 • Det är upp till företaget och det är företagets ledning som slutligen är ansvarig. Hur man fördelar uppgiften att bedöma kompetensen kan därmed variera och avgörs i varje företag utifrån organisation och ansvarsuppgifter.

 • Detta gäller dokumentation av fortlöpande kontroll enligt ELSÄK-FS 2022:3, 6§ och regleras inte av ELSÄK-FS 2017:3.

 • Elsäkerhetsverket kan vid tillsyn begära in de handlingar som behövs i det aktuella ärendet, exempelvis egenkontrollprogram där det kan finnas personuppgifter. Vid en begäran om utlämnande av sådant sker alltid en sekretessbedömning.

 • Fråga: Ta till exempel en person som har begränsade arbetsuppgifter inom företaget och exempelvis arbetar med att byta ut vägguttag eller liknande?

  Svar: Ja. Det är alltid upp till företaget att göra en bedömning gällande vilken kompetens som krävs för att utföra ett visst arbete – och därtill säkerställa att man också har den kompetensen i företaget. Därmed kan en person som kanske inte är utbildad elektriker – men som är upplärd och instruerad och arbetar under handledning – också utföra vissa arbeten. Dock under förutsättning att personen är inkluderad i ett företags egenkontrollprogram.

 • Egenkontrollprogrammet ska uppdateras i samband med förändringar som är av betydelse för verksamheten.

 • Nej. En elinstallatör för regelefterlevnad behöver däremot ha en auktorisationsnivå som motsvarar samtliga och rätt verksamhetstyper för företaget. Det är företaget som är ansvarigt för att elinstallationsarbetet utförs på rätt sätt och av rätt kompetens. Företaget är därmed också ansvarigt för att fördela ansvarsuppgifter och kompetens utifrån hur verksamheten ser ut.

 • Elsäkerhetsverket får som myndighet inte föreslå privata aktörer utifrån opartiskhet och objektivitetsprincipen. Men vi vill poängtera att samtliga egenkontrollprogram måste anpassas efter det egna företaget och dess verksamhet.

 • Fråga: Kan ni publicera exempel på samtliga dokument som måste tas fram? Så att man kan få lite hjälp att komma igång och vilket format dessa olika dokument ska ha. Är man elektriker så kanske styrkan inte är att grafisk design.

  Svar: Information och tips till egenkontrollprogrammet finns på Elsäkerhetsverkets webbplats. (LÄNK till EKP-sidor)

 • Elinstallationsarbete definieras i lag.

  Elinstallationsarbeten kan förekomma inom många olika typer av företag och branscher som inte direkt förknippas med arbeten med el. Reglerna gäller dock för alla företag som utför elinstallationsarbete, oavsett i vilken omfattning. Med elinstallationsarbete menas, i elsäkerhetslagen, arbete som omfattar 4 § Elsäkerhetslagen (2016:732) Se länk nedan.

  • att utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning
  • att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning
  • att koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

  Elsäkerhetslagen

 • Ja, där kanalisationen ingår som en del i starkströmsanläggningen.

 • Egenkontrollprogrammet kan absolut ingå i eventuella övergripande system man tillämpar i ett företag. Tänk dock på att om Elsäkerhetsverket vill ta del av egenkontrollprogrammet vid tillsyn - så är det bara själva egenkontrollprogrammet för er elinstallationsverksamhet som myndigheten vill se.

 • Är det yrkesmässig verksamhet på egen fastighet, såsom en industri i det här fallet, så är det följande krav som gäller

  • minst en elinstallatör för regelefterlevnad med rätt auktorisation för de arbeten som ska utföras,
  • ett egenkontrollprogram

  Det som särskiljer företag som arbetar på annans anläggning från de som endast arbetar på sin egen anläggning är därmed kravet på att registrera sitt företag hos Elsäkerhetsverket. De som arbetar på annans anläggning ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket.

 • Det är företaget som har ansvaret för kompetensen, men rent praktiskt så kan ju kompetensen exempelvis bedömas av företagsledningen i samråd med elinstallatören för regelefterlevnad - om inte företagsledningen själv har tillräcklig kunskap för att göra detta.

 • Absolut, de ska ingå i ert egenkontrollprogram. Det är viktigt att vara tydlig på vad de kan och får utföra.

 • Företaget ska se till att den som utför arbetet har tillräckliga kunskaper. Det gäller oavsett vilka typer av elinstallationer som utförs.

 • Detta är inget som regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Här måste det företaget ha en egen policy angående GDPR.

 • Med ”knuten till” avses att elinstallatören för regelefterlevnad har ett avtal eller liknade som visar på att hen är kopplad till ett företag och dess egenkontrollprogram.

 • Ja.

 • Information om krav för B finns i länken.

  Krav för B

 • Fråga: Kan man bli auktoriserad även om man aldrig utfört praktiskt elinstallationsarbeten? Om så är fallet, hur säkerställer i så fall Elsäkerhetsverket att man verkligen har tillräcklig kunskap innan auktorisation medges?"

  Svar: Nej, praktik är en av grundförutsättningarna. Här kan man läsa mer vad som gäller för auktorisation.

  Ansök om auktorisation

 • Branschen och allmänhet använder sig av olika begrepp varför vi valde att ha med olika begrepp/roller som exempel i vårt seminarium. Det viktiga är att det framgår av egenkontrollprogrammet vad en viss roll betyder och vad den innefattar.

 • Har inhyrd personal inget eget egenkontrollprogram så ska de ingå i ert företags egenkontrollprogram. Har man ett egenkontrollprogram i båda företagen så kan ni göra upp detta sinsemellan innan elinstallationsarbetet påbörjas.

 • Utförande företaget som ansvarar för att elarbetet utförs rätt.

 • Nej. Bara om man utför elinstallationsarbeten enligt elsäkerhetslagen.

 • Det är upp till företaget att bestämma hur länge man ska spara resultaten av egenkontrollerna. Det finns inte reglerat. Ett tips kan vara att spara dem under garantitiden.

 • Vi är ett mark- och anläggningsföretag som gräver och förlägger kabelskyddsrör, var går gränsen för ett elinstallationsarbete? Dragning av kabel och installation av denna görs av ett elföretag och kan även göras i annan entreprenad i senare skede, vad gäller?
  Svar: Oavsett om ni gräver och förlägger kabelskyddsrör och/eller förlägger kabel räknas det som elinstallationsarbete.

  Kabelförläggning - vad gäller?

 • Nej, för det krävs en auktorisation.

  Vad är auktorisation?

 • Det är ett krav att företaget skaffar sig rätt kännedom om elanläggningen innan arbetet påbörjas. Men du som beställare/innehavare har alltid möjlighet att ställa kompletterande frågor till företaget.

 • Då utför man olagligt elinstallationsarbete.

  Vem får utföra elinstallationsarbete?

 • Inget som är reglerat i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Kan regleras genom avtal.

 • Alla som ska utföra elinstallationsarbete.

 • Fråga: Hej jag utför elinstallationer åt "Företag X". Jag har auktorisation A. Det har även person i "Företag X", vem har huvudansvaret?

  Svar: Företaget har huvudansvaret.

 • Fråga: Vi har personal som endast arbetar med arbeten enligt ELSÄK-FS 2017:2, 3 paragrafen, byte av strömbrytare etc. Ska man ta upp detta i arbete då det inte betraktas som auktorisationskrävande arbete, dvs i egenkontrollprogrammet?

  Svar: Utför man icke auktorisationskrävande arbeten, behöver inte personen inte ingå i ett egenkontrollprogram. Företaget ansvarar för att den som utför arbetet har rätt kompetens och erfarenhet.

 • Vägbelysningsanläggningar ingår i verksamhetstypen  ”Övriga anläggningar för användning av el”.

 • Fråga: Om man ska begränsa de verksamhetstyper som man ska jobba med så minskar man också de områden som man kan ta uppdrag som. Vilket gör att elinstallationsföretag inte då kan ta vissa jobb som kommer in sällan men kompetensen finns inom företaget. Detta medför att företaget går miste om vissa kunder och jobb. Varför är det så viktigt för Elsäkerhetsverket att företagen måste vara så specifika i vilka verksamhetstyper man ska jobba med?

  Svar: När Elsäkerhetsverket säger att man ska avgränsa sitt egenkontrollprogram – så handlar den avgränsningen om att ha med de arbeten man utför eller planerar att utföra. Man ska alltså registrera de verksamhetstyper företag har kompetens och system och rutiner för så att allt är klar innan man utför det specifika elinstallationsarbetet.

 • Fråga: Vi jobbar på ett energibolag. Vi gör bara elinstallationer på våra anläggningar i samband med vårt underhållsarbete. Behöver vi verkligen ha ett egenkontrollprogram?

  Svar: Det som avgör är huruvida det faktiskt ska utföras auktorisationskrävande elinstallationsarbeten vid underhållsinsatserna. Om så är fallet – så ska ett egenkontrollprogram finnas på plats.

 • Fråga: Vi arbetar med reparation av elektrisk utrustning som innehåller motorer, kretskort etc. Var går gränsen för elinstallationsarbete? Inkoppling av utrustning sker av elentreprenör.

  Svar: Elinstallationsarbete kan förenklat beskrivas som allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget. Till elinstallationsarbete räknas också att fast ansluta och koppla loss elektrisk utrustning.
  Man brukar säga att elinstallationsarbete är arbete som avser att:
  - utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning.
  - fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning.
  - koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till..

  Läs mer här : Elsäkerhetslagen (2016:732)

 • Det är elinstallationsföretaget som ska leda och fördela arbetet och därmed se till att de personer som ska utföra ett visst arbete har den kompetens som krävs. Det är företagets ledning som avgör vilken kompetens som krävs för visst elinstallationsarbete. De kan också ta hjälp av elinstallatören för regelefterlevnad om de själva saknar kompetensen att göra en sådan bedömning. Har företaget kompetens att endast ha interna utbildningar är det upp till företaget att säkerställa att dessa är tillräckliga.

 • Det stämmer. Om personen utför elinstallationer i ert företag och i ert företags organisationsnummer ska personen ingå i ert egenkontrollprogram.

 • Det är upp till företagets ledning att avgöra och säkerställa att medarbetare har rätt kompetens för visst arbete. Det finns olika aktörer som erbjuder utbildningar inom olika områden. Elsäkerhetsverket kan inte ge rekommendationer kring detta.

 • Ja, det finns inget lagkrav att företagets elinstallatör för regelefterlevnad måste vara anställd i företaget.

 • Fråga: Ni nämnde inhyrd personal och att de ska gå under samma egenkontrollprogram. Vad är definitionen av inhyrd personal? När man som företag avlönar någon? Om man tar i en konsult är det väl konsultföretagets eget egenkontrollprogram som gäller?

  Svar: Med inhyrd personal menar vi personer som inte har en anställning i ert företag. Om den inhyrda personalen och/eller konsult utför elinstallationer i ert företags namn och organisationsnummer ska de ingå i ert företags egenkontrollprogram.

 • Når Elsäkerhetsverket ut till gymnasieskolor angående egenkontrollprogram? För kommer man från skolan till ett företag som inte har bra rutiner för egenkontrollprogram kanske man inte ens vet att det finns?

  Svar: Det är viktigt att man som ny i yrkeslivet har kännedom om elsäkerhetsregelverket – och däribland kravet på egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket har information riktade till yrkeslärare och elever på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

 • Det är företagets ansvar att kartlägga kompetensen så det klart framgår vem som får utföra vilka elinstallationer och kartlägga medarbetares utbildningar och erfarenhet. Det finns inga krav på hur detta ska se ut – men alla berörda ska enkelt kunna se vad som gäller.

 • Vid auktorisationskrävande elinstallationsarbete på egen anläggning  krävs egenkontrollprogram och elinstallatör för regelefterlevnad.

 • Om en elkonstruktör/projektör utför elinstallationsarbete eller har en roll i företagets egenkontrollprogram, ska den ingå i egenkontrollprogrammet.

 • Egenkontrollprogrammet ska dokumenteras så att det på något sätt kan användas i företagets arbete och är tillgängligt för alla som ingår i egenkontrollprogrammet. I egenkontrollprogrammet ingår företagets kompetenskartläggning. Det finns inga formkrav gällande dokumentation av egenkontrollprogram.

 • Företaget har ansvaret och ska göra en bedömning vad en person kan och får göra för typ av elinstallationer. Så det är ni som företag som bestämmer vilka krav som gäller på en person som ska utföra elinstallationer i företaget.

 • Fråga: Kan jag som egen företagare (enskild firma) med B-auktorisation utföra uppdrag åt en annan firma och jobba under deras egenkontrollprogram och då utföra arbeten som det krävs auktorisationsnivå AL för att utföra. Den andra firman har alltså en elinstallatör för regelefterlevnad som har auktorisationsnivå  AL.

  Svar: Ja, du får utföra de elinstallationsarbeten som elinstallationsföretaget finner att du har kompetens att utföra och du samtidigt ingår i det andra företagets egenkontrollprogram.

 • Det är upp till företaget att avgöra vilka rutiner som behövs på de olika arbetsplatserna. Alla medarbetare ska ha tillgång till företagets egenkontrollprogram. Hela eller delar av ett egenkontrollprogram kan skilja, till exempel kontaktpersoner, olika medarbetare olika verksamhetstyper.

 • Senast granskad: 2024-05-03