Frivilliga åtgärder vid marknadskontroll

Om Elsäkerhetsverket vid marknadskontroll upptäcker att en av era produkter har brister har ni möjlighet att själv hantera bristen. Vad ni kan göra beror på om ni är tillverkare, importör eller distributör. Information om vilka skyldigheter ni har finns i våra föreskrifter om produkter, exempelvis ELSÄK-FS 2016:1, ELSÄK-FS 2016:3 och produktsäkerhetslagen (2004:451).

Vad ska ni göra om ni upptäcker brister hos era produkter?

Som importör eller distributör bör ni överväga att antingen:

 • sluta sälja produkten.
 • ta tillbaka produkten från era återförsäljare.
 • ta tillbaka produkten från slutanvändarna.

Ni ska alltid informera importören eller tillverkaren om produktens brister.

Som importör eller distributör kan ni aldrig modifiera produkten. Om ni gör det skapar ni en ny produkt och blir tillverkare av den. Därmed måste ni uppfylla samtliga skyldigheter som följer av exempelvis ELSÄK-FS 2016:1.

Som tillverkare bör ni överväga att antingen:

 • sluta sälja produkten.
 • ta tillbaka produkten från era återförsäljare.
 • ta tillbaka produkten från slutanvändarna.
 • korrigera de produkter ni har i lager.
 • korrigera redan levererade produkter.

Information till era kunder

Oavsett om ni är tillverkare, importör eller distributör kan ni behöva nå era kunder. Säljer ni till företag har ni säkert kundregister. Men om kunden är slutanvändare bör ni överväga att:

 • informera om produktens brister på startsidan för er webbplats, i minst sex månader.
 • informera via era regelbundna reklamutskick till allmänheten, både i pappersformat och som e-post.
 • annonsera i dagspressen.
 • be Elsäkerhetsverket att lägga ut information om återtaget på myndighetens webbplats.
 • informera köparna via de e-postadresser som ni registrerat vid försäljning i egen webbshop.

Frivilliga åtgärder i samband med marknadskontroll

Om Elsäkerhetsverket upptäcker brister i samband med marknadskontroll och ni hanterar produktens brister går det till så här:

1. Lämna in ett yttrande

I det yttrande vi har begärt från er redogör ni för de åtgärder ni har genomfört eller kommer att genomföra. Ni skriver också ett datum då de planerade åtgärderna kommer att vara genomförda.

Om du har valt att ta tillbaka produkterna från dina återförsäljare eller från slutanvändarna vill Elsäkerhetsverket också ha information om hur många produkter du har fått tillbaka och hur många detta är i procent av antal sålda. Denna information lämnas vid en tidpunkt som ni kommer överens med Elsäkerhetsverket om.

2. Elsäkerhetsverkets bedömning

Elsäkerhetsverket bedömer med hjälp av ert yttrande om era åtgärder är tillräckliga med hänsyn till bristernas omfattning. Om myndigheten bedömer att åtgärderna inte är tillräckliga tar vi kontakt med er för diskussion. Om vi inte kan träffa en uppgörelse kommer Elsäkerhetsverket att fatta beslut om tvingande åtgärder.

Om Elsäkerhetsverket bedömer att era åtgärder är tillräckliga avslutar myndigheten ärendet och meddelar er detta. Vi har då diariefört informationen om vilka åtgärder ni har vidtaget eller kommer att vidta. Myndigheten följer sedan upp era åtgärder.

3. Elsäkerhetsverkets webbplats

Elsäkerhetsverket publicerar information om frivilliga åtgärder på myndighetens webb. Observera att:

 • Elsäkerhetsverket ger godkännande av era frivilliga åtgärder eftersom det är myndighetens policy att frivilliga åtgärder ska vara minst lika långtgående som ett beslut från myndigheten.
 • Elsäkerhetsverket inte ger förhandsgodkännande på tekniska lösningar. Det är tillverkarens ansvar att produkten uppfyller säkerhetskraven.
 • om du har sålt produkten i fler länder inom ESS ska du göra en anmälan via  Product Safety Business Alert Gateway (tidigare Business application).
 • vid försäljning av snarlika produkter är de ofta så lika i utförande att det finns skäl att anta de har motsvarande brister som den provade produkten. Exempel är produkter av samma fabrikat i olika färgvarianter eller en golv- respektive bordsarmatur. Ni bör vidta åtgärder även mot dessa produkter. Anmäl enligt § 23 i produktsäkerhetslagen.

Ersättning för Elsäkerhetsverkets kostnader

Om en produkt har säkerhetsbrister är ni skyldig att ersätta Elsäkerhetsverket för kostnader för inköp av produkten samt för provningskostnaden. Detta gäller oavsett om Elsäkerhetsverket fattar beslut eller om ni vidtar frivilliga åtgärder.

Skillnader mellan tvingande respektive frivilliga åtgärder

Observera att om ni väljer att vidta frivilliga åtgärder så fattas inte ett myndighetsbeslut som kan överklagas. Om vi inte kommer överens i sak är det möjligt att det är bättre för er att vänta på Elsäkerhetsverkets beslut och överklaga det beslutet. Tänk på att de flesta av våra beslut gäller omedelbart även om de överklagas.

Elsäkerhetsverket publicerar alla tvingande beslut/försäljningsförbud på vår hemsida. Elsäkerhetsverket publicerar även alla större frivilliga åtgärder men det framgår tydligt att åtgärderna är frivilliga.

Senast granskad: 2023-02-21