pusselbitar sammansatta till kedja

Att tänka på som tillverkare

För att en elektrisk produkt ska vara säker krävs det att den uppfyller alla de regler och krav som ställs på produkten. Som tillverkare behöver du känna till vilka regler och krav din produkt omfattas av. För att underlätta för dig i ditt produktsäkerhetsarbete har vi tagit fram checklistor som kan vara bra att ha.

Förberedelser

 • Identifiera vilka förordningar, direktiv och andra regler som gäller för produkten.
 • Identifiera vilka harmoniserade standarder du ska använda för produkten.
 • Identifiera vilka förfaranden för bedömning av överensstämmelse som är möjliga för de olika reglerna.
 • Ta reda på om det behövs en bedömning av ett anmält organ för att uppnå överensstämmelse med kraven.

Tillverkning och bedömning av överensstämmelse

 • Du ska se till att den tekniska dokumentationen upprättas och att du har tillgång till den.
 • Du ska testa eller låta testa produkten och kontrollera om den överensstämmer med kraven.
 • Du ska se till att en bedömning av överensstämmelse genomförs enligt de förfaranden som gäller för produkten.
 • Du ska upprätta EU-försäkran om överensstämmelse och underteckna den
 • Du ska se till att produkten CE-märks.
 • Se till att produkten märks med de säkerhetsmärkningar som krävs.
 • Se till att produkten märks med de identifieringsmärkningar som krävs (typ-, parti- eller serienummer).
 • Se till att produkten medföljs av nödvändiga monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar på svenska så att produkten kan monteras, användas, underhållas samt tas ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.
 • Du ska se till att produkten är korrekt märkt med tillverkarens namn och adress

Krav på dokumentation

 • Spara den tekniska dokumentationen i minst 10 år efter att du släppte ut den sista produkten på marknaden.
 • Spara EU-försäkran i minst 10 år efter att du släppte ut den sista produkten på marknaden.
 • Upprätta en förteckning över de ekonomiska aktörer som du sålt produkten till och behåll denna i minst 10 år efter att du släppte ut den sista produkten på marknaden.

Bevaka förändringar

 • Du ska ha rutiner som garanterar att tillverkningen sker på sådant sätt att produkten och tillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven.
 • Om det görs ändringar i produkten måste du se till att du får kännedom om det och du ska säkerställa att den även fortsättningsvis överensstämmer med kraven.
 • Om den harmoniserade standarden förändras, ska du se till att produkten fortsättningsvis överensstämmer med den nya standardens krav (presumtion om överensstämmelse).
 • Du ska se till att den tekniska dokumentationen uppdateras vid ändringar som berör produktbestämmelserna.
 • Du ska i de fall det är lämpligt med hänsyn till riskerna se till att det utförs slumpvis provning av produkterna.
 • Du ska i de fall det är lämpligt med hänsyn till riskerna granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven, och återkallelser av produkter samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

Om du upptäcker brister

 • Utred bristerna och vidta de åtgärder som krävs.
 • Informera de du sålt produkten till.
 • Om produkten utgör en risk - informera Elsäkerhetsverket.
 • Om du har sålt produkten i andra länder ska du göra en anmälan via Product Safety Business Alert Gateway
Senast granskad: 2023-02-16