Pusselbitar sammansatta till en kedja.

Tillverkare

Som tillverkare ska du se till att produkten utformas i enlighet med alla relevanta krav för de marknader som den ska släppas på. Det är du som lägger grunden för hur produkten får tillhandahållas. Det gäller oavsett om det är du själv eller någon annan som utför den faktiska konstruktionen, tillverkningen, märkningen, förpackningen, och så vidare.

Du är tillverkare om du själv eller ditt företag konstruerar eller tillverkar en produkt och tillhandahåller den på marknaden. Om du låter konstruera eller tillverka en produkt och släpper ut den produkten på marknaden i eget namn eller under eget varumärke. Du anses vara tillverkare om du sätter ihop, förpackar, bearbetar eller märker färdiga produkter och släpper ut dem på marknaden i eget namn eller under eget varumärke.

Du anses även vara tillverkare om du ändrar en produkts avsedda användning på ett sådant sätt att väsentliga krav eller andra rättsliga krav blir tillämpliga. Om du väsentligen ändrar eller bygger om en produkt och på så sätt skapar en ny produkt för att släppa ut den på marknaden ses du som tillverkare.

Krav som du ska uppfylla innan du tillhandahåller produkter

Du som tillverkare ska se till att den elektriska produkten tillverkas i enlighet med kraven, du ska se till att en bedömning om överensstämmelse har genomförts enligt de förfaranden som gäller för produkten. Du behöver därför känna till vilka regler och krav som ställs på din produkt. Som tillverkare är du ansvarig för att upprätta den tekniska dokumentationen och se till att produkten testas för att kontrollera att den överensstämmer med kraven.

Du ska se till att produkten är korrekt märkt enligt de krav som gäller för produkten. Enligt gällande krav ska du som tillverkare se till att märka produkten med CE-märke, märka produkten med identifieringsmärkning. Produkten ska även vara märkt med tillverkarens namn och adress. Om du som tillverkare inte befinner dig inom EU/EES ska produkten även märkas med importörens namn och adress. Du är även ansvarig för att ta fram de bruksanvisningar och den säkerhetsinformation som krävs på svenska.

EU-försäkran

Innan du släpper ut en produkt på marknaden måste du upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse som intygar att produkten uppfyller alla tillämpliga krav. Denna EU-försäkran måste undertecknas av dig som är tillverkare och med detta visar du att du tar ansvar för produkten och intygar att produkten överensstämmer med de krav som du anger i försäkran. EU-försäkran ska bevaras i 10 år från det datum produkten släpps ut på marknaden.

Du ska arbeta förebyggande och samarbeta med andra

Som tillverkare har du en mycket viktig roll i det skadeförebyggande arbetet. Det är du som ska se till att produkterna fortsätter att uppfylla kraven allteftersom de tillverkas. Om du vid kontroll av produkterna hittar brister, eller indikationer på brister, måste du vidta åtgärder. Du kan också vara skyldig att utföra slumpvis provning av produkter som redan har släppts ut på marknaden.

Krav som du ska uppfylla i ditt skadeförebyggande arbete

Du ska se till att det går att spåra alla produkter du köpt och sålt av till andra ekonomiska aktörer och ha rutiner för hur du utreder tecken på brister, exempelvis vid klagomål och reklamationer. Du ska vid behov göra återkallelser och vidta andra åtgärder. Du ska samarbeta med andra samt anmäla upptäckta brister till marknadskontrollmyndigheterna.

Eftersom du är tillverkare ska du också bedriva ett särskilt skadeförebyggande arbete genom att vid behov utföra slumpvis provning. Du ska granska och vid behov föra ett register över inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven, och återkallelser av produkter. I dessa fall ska du informera distributörerna om all sådan övervakning

Senast granskad: 2019-12-18