Två personer synar en produkt.

Marknadskontroll

Marknadskontroll är en viktig del av Elsäkerhetsverkets arbete för trygg och störningsfri el. Elsäkerhetsverkets inspektörer besöker återförsäljare och tillverkare för att kontrollera och vid behov köpa in eventuellt bristfälliga produkter.

Elsäkerhetsverket gör löpande marknadskontroll av elektriska produkter med tanke på säkerhet men också för att kontrollera CE-märkning och dokumentation. Det är viktigt för en fungerande marknad att CE-märkningskraven är konkurrensneutrala. Samma villkor ska gälla för alla.

Farliga produkter

Elsäkerhetsverket marknadskontrollerar elprodukter för att försäkra att de är el- och brandsäkra samt att de uppfyller EMC-bestämmelserna. Elsäkerhetsverket tar gärna emot tips från allmänhet och konkurrenter för att hitta produkter som inte uppfyller säkerhetskraven. Inom EU finns system för informationsutbyte om farliga produkter. 

Elsäkerhetsverket köper in och provar cirka 350 produkter varje år. Merparten av inköpen sker i butiker vilket ger tillfälle att inspektera betydligt fler produkter än vad som köps in. Uppskattningsvis butikskontrolleras cirka 6 000 produkter per år.

Våra inköp styrs av

  • att vi täcker in hela landet
  • vår erfarenhet av att upptäcka produkter som inte uppfyller säkerhetskraven
  • tips från allmänhet och konkurrenter
  • samverkan med myndigheter i andra EU-länder

Vid vår marknadskontroll

  • gör vi en okulärbesiktning av produkten
  • kontrollerar vi att den är CE-märkt
  • kontrollerar vi att det finns en EG-försäkran
  • kontrollerar vi att bruksanvisningen finns, är adekvat, är på svenska och att den är läsbar
  • skickar vi produkten på provning om vi tror att den är felaktig ur säkerhetssynpunkt.
Senast granskad: 2023-03-30