Tre män i arbetskläder och skyddslinor installerar solpaneler på tak

Installera solceller - vad gäller?

På denna sida kan du läsa mer om några av de elinstallationsarbeten som behöver göras i samband med installation av solceller, vilka krav som finns på hur arbetet ska utföras samt vad som gäller innan anläggningen tas i drift.

Innehållet på denna sida riktar sig främst till el-yrkespersoner. För privatpersoner hänvisar vi till sidan Installera din solcellsanläggning.

Vilken typ av elinstallationsarbete handlar det om?

För att kunna installera solceller krävs montage- och elinstallationsarbete. Vilka arbeten som räknas som elinstallationsarbete är oftast enkelt att greppa, men för vissa arbeten förekommer det funderingar. Främst handlar det om kanalisation och kabelförläggning samt i vissa fall om montering av fästelement eller stativ eller uppreglingen av bärläkt.

Montering av fästelement eller stativ m.m.

Monteringen av fästelement eller stativ eller uppreglingen av bärläkt är ett elinstallationsarbete om det innehåller elektriskt materiel som har till syfte att fastställa elsäkerhetsegenskaper enligt ELSÄK-FS 2017:2 (2 kap. 1 §). Sådan elektriskt materiel kan exempelvis vara om fästelementen, stativen eller uppreglingen innehåller skydd som krävs för att uppfylla krav enligt ELSÄK-FS 2022:1 (3 kap. 2 och 5 §§). Montage av vanlig bärläkt eller stativ och fästelement utan dessa detaljer är inte något elinstallationsarbete och kan jämföras med exempelvis kabelstegar.

Montering av solcellspanelerna

Monteringen av själva solcellspanelerna och ihopkoppling av förkontakterade snabbkopplingsdon är ett elinstallationsarbete enligt ELSÄK-FS 2017:2 (2 kap. 1 §). Värt att notera är att snabbkopplingsdon utgör en av de vanligaste orsakerna till brand i takbaserade solcellsanläggningar i Storbritannien, enligt BRE:s rapport "Fire and Solar PV Systems - Investigations and Evidence" (se länk nedan).

Kanalisation och kabelförläggning

Kanalisation som fastställer elsäkerhetsegenskaper är ett elinstallationsarbete enligt ELSÄK-FS 2017:2 (2 kap. 1 §). På samma sätt utgör all kabelförläggning ett elinstallationsarbete enligt samma paragraf. DC-kablage utgör den tredje vanligaste orsaken till brand i takbaserade solcellsanläggningar i Storbritannien enligt BRE:s rapport.

RAPPORT: Fire and Solar PV Systems - Investigations and Evidence (pdf, 2,9 MB)

Krav på hur arbetet ska utföras

Elinstallationsarbetet ska utföras enligt gällande regler och enligt tillverkarens anvisningar, både för likströms- och växelströmssidan. Dessutom ska den som utför elinstallationsarbetet se till att den del av anläggningen som omfattas av arbetet förses med nödvändig dokumentation, märkning och skyltning.

Skyltning, märkning och dokumentation

Rätt skyltning, märkning och dokumentation är en förutsättning för att säkert kunna utföra elarbeten och underhåll på en befintlig elanläggning. Detta är också viktigt för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete säkert vid en eventuell brand.

Den som utför ett elinstallationsarbete ska se till att den del av anläggningen som omfattas av arbetet förses med dokumentation, märkning och skyltning enligt ELSÄK-FS 2017:3 (2 kap. 3 §). Krav på skyltning finns i ELSÄK-FS 2022:2 (4 och 18 §§) och krav på märkning och dokumentation finns i ELSÄK-FS 2022:1 (3 kap. 6 §).

I Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 (utgåva 3, avsnitt 712.514) beskrivs vilka övriga krav på märkning och dokumentation som finns utöver föreskrifternas krav, se länk nedan. Även nätbolaget kan ställa kompletterande krav på skyltning

God elsäkerhetsteknisk praxis

En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Detta framgår av ELSÄK-FS 2022:1 (2 kap. 1 §). SEK Svensk Elstandard har tagit fram en handbok för råd och regler för installation av solceller (SEK Handbok 457). Notera att även andra krav och standarder kan vara tillämpliga för en solcellsanläggning.

Undvik störningar

EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, handlar om att utrustningar, såväl apparater som fasta installationer, ska fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt. EMC är ett önskvärt tillstånd - när EMC råder fungerar olika elektriska utrustningar sida vid sida. Detta behöver man ta hänsyn till vid installationen av en solcellsanläggning. Radiomottagningen i ett hus ska till exempel inte behöva störas av elektromagnetiska signaler från solcellsinstallationen. På samma sätt ska inte heller omriktaren i din solcellsanläggning påverkas eller skadas av störningar som kommer in via elnätet. 

EMC-området kräver god kunskap om ingående produkter, deras störningsrisk och hur man bäst undviker problem genom en korrekt installation. Förläggning av DC-kablage kan exempelvis i mycket stor grad påverka anläggningens EMC-egenskaper. Förläggs DC-kablaget i stora loopar med stor yta mellan plus- och minusledare skapas effektiva antenner, som riskerar att störa annan utrustning. 

Vid installation där solcellsanläggningen kan tänkas störa sig själv eller sin omgivning är det viktigt att beakta följande punkter:

  • Ett storskaligt solkraftverk bör ha EMC-dokumentation. Omfattningen beror främst på vald plats och vad som installeras. Ute i periferin är det mest risk att anläggningen stör sig själv. Är installationen nära exempelvis ett bostadsområde eller en flygplats är risken för störning av andra utrustningar större.
  • Sammanlagringseffekt av en mängd växelriktare, som switchar likström till växelström.
  • Sammanlagringseffekt av en mängd optimerare/regulatorer, som switchar likström till likström.
  • Stora sändarantenner. Kablagedragningar som skapar stora loopar, där arean mellan plus och minusledare bildar en antenn. Dessa kan även ta upp elektromagnetiska pulser från exempelvis åska och då skada elektroniken.
  • Gamla elprodukter där filterkondensatorer förlorat kapacitans (torkat)

För vidare vägledning, se Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU) från mars 2018:
Guide for the EMCD (Directive 2014/30/EU) (pdf, 1,4 MB) 

Innan anläggningen tas i drift

Innan solcellsanläggningen tas i drift är det viktigt att det färdiga elinstallationsarbetet kontrolleras så att allt är säkert. Kontrollen ska dokumenteras och ingå i den övriga dokumentationen som elinstallationsföretaget lämnar till anläggningsägaren. Även om dokumentation, märkning och skyltning inte är elinstallationsarbete så är det enligt ELSÄK-FS 2017:3 (2 kap. 3 §) elinstallationsföretagets ansvar att se till att dessa finns. Det är inte ovanligt att elnätsbolaget har ytterligare krav. Dessutom ställer standardiseringen kompletterande krav.

Senast granskad: 2023-01-11