Man i arbetskläder sitter intill solpaneler på ett tak

Installera ditt batterilager

För att ett batterilager ska vara säkert finns krav på vem som får installera det och hur arbetet ska utföras. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen har rätt kompetens och att de är registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Anlita ett elinstallationsföretag

När ett batterilager ska installeras måste elinstallationsarbetet utföras av ett elinstallationsföretag. Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister och får bara utföra elinstallationsarbete inom de verksamhetstyper som ingår i deras egenkontrollprogram. För batterilager gäller att företaget ska vara registrerat för verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar". Då vet du att företaget har de specifika kunskaper som krävs för att utföra arbetet. Detta kan du kolla upp i vår e-tjänst Kolla elföretaget.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

När huvudentreprenör anlitas

Om en huvudentreprenör anlitas kan de i sin tur köpa in elinstallationstjänster av ett elinstallationsföretag. Entreprenören räknas inte som ett elinstallationsföretag och ska därför inte heller finnas i vårt företagsregister. Om du inte hittar det företag du anlitat i e-tjänsten Kolla elföretaget, kontrollera då vilket företag som ska utföra själva elinstallationsarbetet och sök på deras företagsnamn istället.

LÄS MER: Om företaget saknas i registret

Om du själv är auktoriserad elinstallatör för arbetet kan du få utföra elarbetet på din egen anläggning. Tänk på att det allmänna aktsamhetskravet som finns i 26 § elsäkerhetslagen (2016:732) gäller för alla elinstallationsarbeten och utförandet ska vara utfört enligt de utförandeföreskrifter som finns.

Krav på hur arbetet ska utföras

Det är viktigt att anläggningen installeras i enlighet med "god elsäkerhetsteknisk praxis". Om elinstallationsföretaget tillämpar svensk standard som komplement till Elsäkerhetsverkets föreskrifter, uppfyller man kravet på detta. 

Den som utför elinstallationsarbetet ska också se till att arbetet förses med nödvändig dokumentation, märkning och varselmärkning. Detta är en förutsättning för att säkert kunna utföra elarbeten och underhåll på en befintlig elanläggning. Räddningstjänsten kan också behöva tydlig information i anslutning till anläggningen vad gäller exempelvis batterikemi, anläggningens spänning och hur man bryter spänningen från batterilagret.

Innan anläggningen tas i drift

Det är du som innehavare av en elanläggning som är ansvarig för att den är säker. Innan din anläggning tas i drift är det därför viktigt att det färdiga elinstallationsarbetet kontrolleras så att allt är säkert. Vi rekommenderar att du som konsument begär att kontrollen dokumenteras och ingår i den övriga dokumentationen som elinstallationsföretaget ska lämna till dig. Om elinstallationsföretaget inte har utfört någon kontroll ska du inte heller tillåta att anläggningen tas i bruk. I ett sådant fall, eller om du är missnöjd med det utförda arbetet, bör du i första hand försöka lösa problemet direkt med det anlitade företaget. Visar det sig att arbetet är bristfälligt bör du anmäla detta till Elsäkerhetsverket.

Anmäl ett elinstallationsföretag

Elsäkerhetsverket kan inte hjälpa till när det uppstår problem i relationen mellan köparen och säljaren av tjänster. Här kan du istället kontakta din kommunala konsumentvägledning eller Hallå Konsument, så hjälper de dig vidare.

Olagligt elinstallationsarbete

Det är straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att vara auktoriserad för arbetet eller utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Sådant olagligt elinstallationsarbete faller under allmänt åtal och utreds av polisen.

Även du som anläggningsinnehavare kan få problem, till exempel vid försäljning av din fastighet eller vid ett försäkringsärende. Därför är dokumentationen från elinstallationsföretaget en viktig handling både för dig och företaget. Du som innehavare är alltid ansvarig för din elanläggning och att eventuella brister tas om hand på ett korrekt sätt.

Senast granskad: 2022-09-27