Ung person iklädd skyddshjälm tar anteckningar.

Anmäl ett elinstallationsföretag

Om du upptäcker att ett elinstallationsföretag inte har registrerat sig i Elsäkerhetsverkets företagsregister eller att företaget brister i sina rutiner, kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Du kan även anmäla en enskild elinstallatör.

Det är alltid elinstallationsföretagets ansvar att se till att elinstallationsarbete utförs av rätt personer med rätt kompetens och på rätt sätt. Om det visar sig att företaget i fråga inte följer reglerna kan Elsäkerhetsverket besluta om åtgärder och vid allvarliga brister förbjuda företaget att utföra elinstallationstjänster. Brister i rutiner kan till exempel handla om att företaget inte har något egenkontrollprogram, att de inte har kontroll över vilka som utför elinstallationsarbete för företagets räkning eller att företaget levererar farliga elinstallationer. 

Brister hos enskild elinstallatör

En auktoriserad elinstallatör får inte utföra elinstallationsarbeten yrkesmässigt utan att vara knuten till ett registrerat elinstallationsföretag. Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt, kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka elinstallatörens auktorisation. Elsäkerhetsverket kan också besluta om varning. Om du upptäcker brister i rutiner hos en auktoriserad elinstallatör kan du anmäla det här.

För personer utan egen auktorisation är det straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Detta faller under allmänt åtal och utreds inte av Elsäkerhetsverket utan ska istället polisanmälas.

Så här gör du en anmälan

Om du upptäcker brister hos ett elinstallationsföretag eller hos en auktoriserad elinstallatör bör du i första hand kontakta företaget eller elinstallatören i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register bör du fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet ska du fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar du om det företaget är registrerat istället.

Om företaget eller elinstallatören är ovilliga att svara på dina frågor eller inte vidtar de åtgärder som krävs, gör du en anmälan till Elsäkerhetsverket via vår e-tjänst. Du kan även skicka in din anmälan med vanlig post. Se i så fall till att din anmälan innehåller samma information som vi efterfrågar i e-tjänsten. Adressen hittar du längst ner i sidfoten.

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattar vi beslut om ett tillsynsärende ska startas. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl brister hos elinstallationsföretag eller elinstallatör