Vit skåpbil kör snabbt i stadsmiljö.

Anmäl ett elinstallationsföretag

Om du upptäcker att ett elinstallationsföretag inte har registrerat sig i Elsäkerhetsverkets företagsregister eller att företaget brister i sina rutiner, kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Du kan även anmäla en enskild elinstallatör.

Innan du gör en anmälan

Om du upptäcker brister hos ett elinstallationsföretag eller hos en auktoriserad elinstallatör bör du i första hand kontakta företaget eller elinstallatören i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register bör du fråga varför de inte är registrerade. Om företaget uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet ska du fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar du om det företaget är registrerat istället.

LÄS MER: Om företaget saknas i registret

Om företaget eller elinstallatören är ovilliga att svara på dina frågor eller inte vidtar de åtgärder som krävs, gör du en anmälan till Elsäkerhetsverket via vår e-tjänst. Du kan även skicka in din anmälan med vanlig post. Se i så fall till att din anmälan innehåller samma information som vi efterfrågar i e-tjänsten. 

Tecknad symbol med kvinna och katt framför en laptop.

Gör en anmälan

Använd vår e-tjänst för att anmäla ett elinstallationsföretag eller en elinstallatör. Anmälan kan lämnas in anonymt. Tänk dock på att det är större sannolikhet att vi kan gå vidare med ditt ärende om vi kan kontakta dig och få mer information om vad som har hänt.

TILL E-TJÄNSTEN: Anmäl brister hos elinstallationsföretag eller elinstallatör

Anmälan blir allmän handling

Mottagare av din anmälan är registraturen på Elsäkerhetsverket. Din anmälan blir en allmän handling och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Elsäkerhetsverket kan bli skyldig att lämna ut din anmälan om någon begär att få ta del av den.

Vad händer med din anmälan?

När din anmälan är registrerad inleder våra inspektörer en granskning. Därefter fattar vi beslut om ett tillsynsärende ska startas.

Brister hos elinstallationsföretag

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

Det är alltid elinstallationsföretagets ansvar att se till att elinstallationsarbete utförs av rätt personer med rätt kompetens och på rätt sätt. Om det visar sig att företaget i fråga inte följer reglerna kan Elsäkerhetsverket besluta om åtgärder och vid allvarliga brister förbjuda företaget att utföra elinstallationstjänster. Brister i rutiner kan till exempel handla om att företaget inte har något egenkontrollprogram, att de inte har kontroll över vilka som utför elinstallationsarbete för företagets räkning eller att företaget levererar farliga elinstallationer. 

Brister hos enskild elinstallatör

En auktoriserad elinstallatör får inte utföra elinstallationsarbeten yrkesmässigt utan att vara knuten till ett registrerat elinstallationsföretag. Om en elinstallatör utför elinstallationsarbete felaktigt eller beter sig uppenbart olämpligt, kan Elsäkerhetsverket besluta att återkalla eller inskränka elinstallatörens auktorisation. Elsäkerhetsverket kan också besluta om varning. Om du upptäcker brister i rutiner hos en auktoriserad elinstallatör kan du anmäla det här.

För personer utan egen auktorisation är det straffbart att utföra elinstallationsarbete utan att omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Detta faller under allmänt åtal och utreds inte av Elsäkerhetsverket utan ska istället polisanmälas.

Senast granskad: 2024-01-24