hamn med småbåtar

Småbåtshamnar

Är du innehavare och ansvarig för en småbåtshamn så kan du här läsa vidare om ansvaret för att se till att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Det är mycket viktigt att du utför fortlöpande kontroll av din starkströmsanläggning och tillhörande elektriska utrustningar. Det är vid dessa kontroller som brister upptäcks och kan åtgärdas snabbt för att undvika olyckor. Då dessa anläggningar ofta är hårt utsatta för vind och vatten är det extra viktigt att kontroller görs regelbundet.

Som innehavare av en småbåtshamn är du är ansvarig för att elanläggningen är säker, att inte människor och egendom kommer till skada. För att minska riskerna och för att förbättra säkerheten ska fortlöpande kontroller ske med bestämda och dokumenterade rutiner. Rutinerna ska grunda sig på en riskbedömning.

Av rutinerna bör det framgå:

  • Kontrollernas omfattning och intervall
  • Hur resultatet av kontrollerna dokumenteras.
  • Hur bristerna som upptäcks vid kontrollerna omhändertas.
  • Vilka som har i uppgift att genomföra kontrollerna och vilken typ av kompetens som krävs för de olika kontrollerna.

Kontrollens omfattning och intervall ska vara anpassad till anläggningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Om brister upptäcks som innebär omedelbar fara ska dessa åtgärdas omgående.

Den fortlöpande kontrollens omfattning och intervalltidsintervall ska framgå av rutinerna.

En säkrare anläggning

Det är viktigt att starkströmsanläggningen är utförd på ett korrekt sätt för att förhindra allvarliga olyckor. Om anläggningen behöver ändras, tänk på att anlita ett elinstallationsföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister för verksamhetstypen Allmänna och offentliga utrymmen.

LÄS MER: Beställa elinstallationstjänster

Jordfelsbrytare

I nya elanläggningar uppförda 1994 eller senare är jordfelsbrytare ett krav, vilket det inte är i äldre elanläggningar. Vi rekommenderar att jordfelsbrytare ska finnas installerad även i äldre anläggningar. Utförligare anvisningar för jordfelsbrytare finns i Elinstallationsreglerna, utgivna av SEK Svensk Elstandard.

Rutiner, regler och information

Det är viktigt med rutiner och tydlighet kring användning av el. Du kan till exempel ta fram regler och informera om hur el får användas inom anläggningen. Det är också viktigt att ha fastställda rutiner om brister i elanläggningen skulle upptäckas.

Senast granskad: 2024-02-27