Utbildning från annat land än Sverige

För att få auktorisation som elinstallatör ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Kraven för de olika auktorisationerna regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Om du har en utbildning från ett annat land än Sverige ska alla handlingar skickas in på originalspråk. En översättning ska också bifogas om handlingarna är på andra språk än svenska, engelska, norska, finska eller danska.

Följande handlingar ska skickas till Elsäkerhetsverket:

1. Ansökan

Själva ansökan görs via vår e-tjänst. I ansökan ska du ange vilken auktorisationstyp du ansöker om. Det är också viktigt att du bifogar dina utbildningsintyg och dina intyg om praktisk erfarenhet. Praktisk erfarenhet som utförts utanför EES eller Schweiz kan inte tillgodoräknas vid en ansökan om auktorisation.

Tecknad symbol  av anmälningsformulär och penna.

Här ansöker du

2. Utbildningsintyg

För att uppfylla utbildningskravet ska din utbildning motsvara de teoretiska krav för respektive auktorisation som ställs i bilagorna i Elsäkerhetsverkets auktorisationsföreskrifter.  För att Elsäkerhetsverket ska ha möjlighet att bedöma din utbildning måste följande skickas in vid en ansökan.

  • kopia på ditt officiellt utfärdade examens- eller kvalifikationsbevis (diplom, certifikat) - på originalspråk och i yrkesmässig översättning.
  • kopia av officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning i vilken innehållet i studierna framgår - på originalspråk och i yrkesmässig översättning.

3. Intyg om praktisk erfarenhet

Bifoga intyg som visar att du har den praktiska erfarenhet som krävs för den auktorisationstyp du ansöker om. Observera att minst halva tiden av den praktiska erfarenheten måste vara genomförd i Sverige. Resterande tid är möjlig att tillgodoräkna sig från annat EES-land eller Schweiz. Den praktiska erfarenheten ska intygas på blankett som fastställts av Elsäkerhetsverket. Det finns olika blanketter beroende på om den praktiska erfarenheten är:

Praktisk erfarenhet som utförts utanför EES eller Schweiz kan inte tillgodoräknas vid en ansökan om auktorisation.

Föreskriftskrav styr bedömningen

Din ansökan kommer att prövas enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

ELSÄK-FS 2017:4

Senast granskad: 2023-05-02