Barn i ett klassrum med ledlysrör i taket.

Konverteringssats

LED-lysrör för användning i befintliga armaturer kan levereras med en så kallad konverteringssats, vilket kräver modifiering av armaturen.

Om du väljer att bygga om en befintlig armatur för LED-lysrör innebär det ett antal risker som måste tas om hand. Konverteringssatsen ska innehålla alla delar, som till exempel anslutningsdon, styrelektronik, lamphållare och ledningar. Den ska också ha kompletta instruktioner på svenska för ombyggnationen till en fungerande LED-lysrörsarmatur.

Ombyggnad av befintliga lysrörsarmaturer innebär bland annat ändring, utbyte eller borttagning av drivdon och intern kabeldragning. Efter denna ändring är inte längre armaturens ursprungliga tillverkare ansvarig för armaturens säkerhet eller andra egenskaper som exempelvis EMC. Den ursprungliga tillverkarens märkskylt, CE-märkning och andra certifieringsmärkningar på armaturen gäller inte längre.

Risker med konverteringssats

Om drivdon och andra säkerhetskomponenter kopplas bort finns risk att kortslutningsströmmar orsakar skador på äldre kablage och lysrörshållare som inte är dimensionerade för den ökade lasten och som utsatts för slitage och UV-ljus under lång tid.

Speciellt vid stora anläggningar med många armaturer bör det alltid säkerställas att användningen av LED-lysrör inte orsakar problem för säkerheten i elanläggningen och att inga problem uppstår om anläggningen har någon form av faskompensering.

I stora anläggningar måste säkringar dimensioneras för det nya lastfallet.

Det finns också risk att Dali-styrning, automatiska brandlarm och annan fastighetsautomation tappar sin funktionalitet med stora risker som följd.

Allmänt sett gäller samma krav för konverteringssatser som för retrofit LED-lysrör. Ombyggnaden får på inget sätt försämra armaturens säkerhet. Den ombyggda armaturen ska bibehålla säkerheten oavsett vilket lysrör som monteras i den.

Ansvar vid montering med konverteringssats

Den som släpper ut LED-konverteringssatsen på marknaden ska försäkra sig om att resultatet av en ombyggnad enligt anvisningarna är säker och uppfyller kraven på EMC. För konverteringssatsernas LED-lysrör finns ingen egen säkerhetsstandard. Tillverkare, importörer och distributörer av konverteringssatser är ansvarig för att en ombyggnad enligt anvisningarna är säker och överensstämmer med kraven. Tillverkaren av konverteringssatsen ska genomföra bedömning av överensstämmelse och CE-märka armaturen.

I de anvisningar som lämnas av den som säljer konverteringssatser ska det finnas uppgift om de armaturtyper som lämpar sig för aktuell ombyggnad. Av anvisningarna ska det tydligt framgå att ombyggnaden endast får utföras av person med tillräckliga kunskaper eller om armaturen är en del av en starkströmsanläggning, ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket eller en auktoriserad elinstallatör. Det ska också framgå att armaturerna ska förses med varningsmärkning om att de har byggts om för användning med LED-lysrör.

Anläggningsinnehavaren ansvarar för att anläggningen är dimensionerad för den nya belastningen.

Senast granskad: 2022-11-23