EMC och produkter

Regelverket ska säkerställa att radio- och teleutrustning samt andra elektriska produkter inte stör varandra.

Regelverket säkras genom att skyddskrav ställs på produkter. Skyddskraven handlar dels om att begränsa störningar från produkter, dels om hur stora störningar de ska tåla.

EU-direktivet för ovan nämnda produkter benämns 2014/30/EU, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC-lagen (SFS 1992:1512), förordningen (SFS 2016:363) och föreskriften (ELSÄK-FS 2016:3) med ändringsföreskrift (ELSÄK-FS 2016:4)  implementerar direktivet i Sverige.

Tillämpningsområde

EMC-reglerna gäller alla elektriska och elektroniska apparater. Även utrustning, system och installationer som innehåller elektriska och elektroniska komponenter, oavsett spänning, som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar omfattas. Detta innebär att i princip alla apparater som utnyttjar elektricitet måste följa reglerna.

 Vissa undantag görs dock. Dessa undantag står omnämnda i föreskriften (ELSÄK-FS 2016:3).

Senast granskad: 2017-02-21