Information om anställningsbeslut

Här publicerar vi information om de anställningsbeslut som myndigheten fattar. Besluten ligger kvar på sidan i tre veckor och tas sedan bort.

Anställningsbeslut

Elsäkerhetsverket tog den 23 november beslut om anställning i rekrytering av jurist till Kristinehamn, ref 8/2023.

Information om anställning

Beslut om anställning har den 23 oktober 2023 fattats i ärende Rekrytering av jurist, ref 8/2023. Beslutet kan överklagas, se nedan.

Överklaga beslutet inom tre veckor/

Om du vill överklaga beslutet måste du göra det skriftligt till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn. Ange i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. 

Elsäkerhetsverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om beslutet lämnades på Elsäkerhetsverkets officiella anslagstavla och på vår webbplats, annars kan överklagandet inte prövas. Elsäkerhetsverket sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för prövning. Om något är oklart är du alltid välkommen att kontakta oss.

Senast granskad: 2023-03-14