Certifieringsmärken

Många tillverkare väljer att göra en tredjepartscertifiering. Även om det inte är ett krav att märka produkterna med dessa märken kan det vara bra att veta vad märkningen står för. Är du osäker vad de betyder kan du ta kontakt med den återförsäljare du köpt produkten av eller det organ vars märkning är använt. Tänk på att certifikat inte ersätter krav på EU-försäkran m.m.

Vad är skillnaden på en EU-försäkran och certifikat?  

EU-försäkran 

Alla produkter som omfattas av ett produktdirektiv måste ha en giltig EU-försäkran om överensstämmelse.

EU-försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren intygar att produkten uppfyller alla relevanta krav i lagstiftningen. Genom att upprätta och underteckna EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren därmed ansvar för att produkten överensstämmer med kraven och att ett korrekt förfarande för bedömning av överensstämmelse genomförts.

Certifikat  

Produkter som omfattas av till exempel lågspänningsdirektivet ska vara CE-märkta för att få säljas inom EU men de kan också vara märkta med andra certifieringsmärken. Certifikat och andra intyg kan utfärdas i olika sammanhang, dess innebörd och betydelse framgår av certifikatet.

Certifikat utfärdas av en kompetent oberoende part (ej tillverkaren) som intygar att någon eller något överensstämmer med vissa specificerade krav.

Ett certifikat kan inte ersätta EU-försäkran om överensstämmelse.

Senast granskad: 2018-08-16