En uppslagen bok på ett bord.

För dig som är lärare

Du som utbildar inom elområdet behöver veta vilka regler som gäller för elinstallationsarbete. Du behöver också känna till vilka utbildningskrav som gäller för respektive auktorisation.

Det finns tre auktorisationstyper att ansöka om; A, AL och B. Beroende på vilken auktorisationstyp man har, har man rätt att utföra olika typer av elinstallationsarbeten.

Till dig som utbildar inom elområdet har vi tagit fram ett utbildningsmaterial som beskriver vad auktorisation är, vilka krav som ställs för att bli elinstallatör och hur man ansöker om att få tillträde till yrket. Tanken är att materialet ska ge blivande elinstallatörer den kunskap de behöver för att kunna ta steget vidare in i arbetslivet.

Till utbildningsmaterialet

Gällande regler för elarbete

Den 1 juli 2017 trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft. Den innebär bland annat att alla som utför elinstallationsarbete yrkesmässigt måste ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som man får utföra för företagets räkning. Detta oavsett om man har en auktorisation som elinstallatör eller inte. Det är alltid företaget som bestämmer vilka kvalifikationer en person behöver för att få arbeta i verksamheten.

Har utbildningskraven påverkats?

Utbildningskraven har inte förändras i och med det nya regelverket. Har man genomfört en utbildning som uppfyller kraven i bilaga 1-3 i ELSÄK-FS 2017:4 eller enligt tidigare föreskrifter uppfyller man utbildningskravet.

I utbildningen ingår det att utföra elinstallationsarbete - vilka krav på egenkontrollprogram gäller då?

Det beror på vad det är för typ av arbete. Om arbetet görs i ett elinstallationsföretag måste studenten ifråga ingå i företagets egenkontrollprogram. När det gäller elinstallationsarbete som genomförs i utbildningssyfte inom ramen för utbildning eller praktik finns undantag från regelverket och eleven behöver inte ingå ett företags egenkontrollprogram. Detta under förutsättning att den del av starkströmsanläggningen som arbetet avser inte är till för att användas annat än tillfälligt i utbildningssyfte.

Ladda ner vår handbok

Elsäkerhetsverket har tagit fram en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver reglerna för elinstallationsarbete. Använd den gärna i din undervisning! Handboken går att ladda ner utan kostnad.

Ladda ner handboken

 

 

Senast granskad: 2023-12-07