Fem anonyma personer i grupp med illustration av nätverk i förgrunden.

Behandling av personuppgifter i samband med upphandling

När ni lämnar ett anbud till Elsäkerhetsverket behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig och i förekommande fall om dina anställda.

Den lagliga grunden för aktuell behandling är artikel 6. 1.e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vilka uppgifter hanterar vi?

Vid upphandling behandlar Elsäkerhetsverket de personuppgifter som ni lämnar i samband med ert anbud. Normalt rör det sig om namn, telefonnummer och e-postadress till er kontaktperson. I vissa fall lämnas också meritförteckningar (CV) för den personal vars kompetens ni kommer att nyttja i arbetet. Sådana meritförteckningar innehåller normalt namn, telefonnummer och e-postadress kopplad till tjänsten samt uppgifter om utbildning, yrkeserfarenheter och andra meriter som åberopas. 

Vad gör vi med uppgifterna?

Elsäkerhetsverket kommer att använda lämnade personuppgifter i samband med upphandlingsförfarandet i syfte att fatta ett korrekt tilldelningsbeslut. Elsäkerhetsverket kommer också att använda lämnade personuppgifter i samband med avtalstecknande.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet och omfattas därför av bestämmelser om offentlighet och sekretess samt arkivering. Ert anbud kommer att diarieföras och arkiveras enligt gällande bestämmelser. 

Personuppgiftsbehandling och förhållandet till offentlighetsprincipen

Den registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter vi behandlar har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om personen eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av sina personuppgifter.

Om era rättigheter vid personuppgiftsbehandling

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling i samband med upphandling kan du kontakta Elsäkerhetsverkets dataskyddsombud.

Dataskyddsombud
Daniel Vilhelmsson
E-post: dataskyddsombud@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 66

Senast granskad: 2024-02-28