Elever vid sina bänkar med pennor och böcker.

Jämställdhet i utbildning

Utbildningar som leder till jobb i elbranschen lockar fler män än kvinnor på alla nivåer.

Det finns många olika utbildningar som kan leda till jobb inom elbranchen. Men gemensamt för alla elutbildningar är att majoriteten som ansöker och examineras är män. Man kan dock se att ju högre utbildningsnivå desto större andel kvinnor antas och examineras. 

elektriker-lglödlampa-ikon

Statistik - utbildning elektriker

De flesta som är yrkesverksamma elektriker har gått gymnasieprogrammet med inriktning El- och energi. El- och energiprogrammet är ett av de gymnasieprogrammen med lägst andel kvinnor i Sverige.

Antalet examinerade kvinnor från gymnasieskolans el- och energiprogram har de senaste 10 år, läsåren 2013/2014 till och med läsåret 2022/23, varit mellan 3-4 procent. 

Statistik och data om gymnasieskolans utbildning hämtas från Skolverket. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Tecknad symbol på kvinnlig elektriker.

Statistik - utbildning till elinstallatör

För att uppnå kraven för auktorisationstyperna A Fullständig auktorisation och AL Auktorisation lågspänning krävs en eftergymnasial utbildning. Gymnasieskolans El- och energiprogram uppfyller utbildningskraven B Begränsad auktorisation.

De flesta som idag ansöker om auktorisation A och AL har utbildat sig hos en privat utbildningsanordnare. Angående dessa utbildningar saknas säkra statistiska uppgifter. 

De statistiska uppgifter som finns att tillgå är från Statistiska centralbyrån (SCB) och avser utbildningar som anordnats av Yrkeshögskolan. 

Statistik för auktorisationsgrundande utbildningar för åren 2018-2022 på Yrkeshögskolan visar att majorieteten av de antagna och examinerade är män. På utbildningen till Elkraftstekniker och högspänningstekniker 10 procent av de antagna kvinnor och 9 procent av de examinerade var kvinnor. Motsvarande siffror för utbildningen Elkonstruktör var 6,4 procent både för antagna och examinerade. 

På utbildningen Elinstallatör var det under åren 2018-2022 för få kvinnor som ansökt och ingen kvinna som utexaminerats för att ta fram statistik.

Det finns också ett antal yrkeshögskoleutbildningar som samlas under benämningen, "Övriga utbildningar elektrisk installation och elmekanik", och som innehåller auktorisationsgrundande kurser. Under åren 2018-2022 var 9,9 procent av de antagna kvinnor och andelen examinerade var 4 procent. 

Senast granskad: 2024-04-08