En man och en kvinna på varsin sida en gungbräda.

Vårt jämställdhetsarbete på Elsäkerhetsverket

Vårt mål är att jämställdhetsperspektivet ska finnas som en naturlig tråd i våra processer och arbeten. Vi arbetar för att skapa en inkluderande kultur där alla medarbetare känner sig värdefulla och kan bidra med sin fulla potential. Vi arbetar också för att el- och energibranschen som vi verkar inom ska bli mer jämställd.

Vårt interna arbete

2020 utsågs vi av regeringen till en JIM- myndighet, det står för Jämställdhetsintegrering i myndigheter och det innebär att vi ska bedriva ett utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering 2021-2025. I förlängningen ska vårt jämställdhetsarbete bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i samhället. Det arbetet omfattas också av samverkan med andra samhällsaktörer för att öka jämställdheten i vår bransch.

Ökad jämställdhet i alla led

Vi vill vara en attraktiv arbetsgi­vare som arbetar aktivt för ökad jämställdhet. En del är att arbeta med jämställdhetsintegrering i hela myndigheten. Målet och syftet är att jämställdhets­perspektivet ska finnas som en naturlig tråd och integreras i processer, indikatorer, mål och mätetal. I samband med rekry­teringar strävar vi efter att få en jämnare könsfördelning inom respektive personalkategori

Elsäkerhetsverket arbetar efter en handlingsplan med fem olika huvudområden; Intern kultur och ledarskap, Rekryteringsprocessen, Auktorisationsprocessen, Elolyckor och analys av statistik samt Processen vid marknadskontroll och anläggningstillsyn.

Utveckla statistik och analyser

Vi vill öka förutsättningarna för en jämställd bransch inom energisektorn genom att ta fram fler analyser kring hur elolyckor och tillbud drabbar kvinnor respektive män. Den statistiken kan vi använda för att utveckla urvalet av elektriska produkter för marknadskontroll och anlägg­ningar för tillsyn. Vi ska också aktivt bidra till att förändra branschens rekryteringsvägar genom att utveckla och förenkla ansöknings- och beslutsprocessen för auktorisation som elinstallatör.

Handlingsplan för Jämställdhetsintegrering på Elsäkerhetsverket 2022-2025.pdf

Vårt externa arbete

Vi på Elsäkerhetsverket vill främja säkra, trivsamma och utvecklande arbetsmiljöer inom elbranschen. Vi vet att el- och energibranschen står inför stora utmaningar och möjligheter i omställningen till ett hållbart energisystem. För att möta dessa utmaningar krävs kreativitet, innovation och en mångfald av perspektiv.

Elinstallationsbranschen i Sverige är en av de minst jämställda. För närvarande är endast 0,6 procent av alla elinstallatörer i landet kvinnor, och genomsnittsåldern för elinstallatörer är över 60 år. Vi strävar efter att ta krafttag tillsammans för att öka antalet kvinnliga och manliga förebilder och informera om de olika möjligheter och förmåner som elyrken erbjuder.

Jämställdhetsarbete i samverkan

Under våren höll vi en digital hearing tillsammans med el- och energibranschen med andra myndigheter och företag för att lyfta frågor om jämställdhet. Tillsammans diskuterade vi hindren med en ojämställd bransch och hur vi kan få fler kvinnor att söka sig till elektrikeryrket. Vi delade erfarenheter och goda exempel om vad som påverkar vägen till elyrket och vilka faktorer som kan inspirera unga. Flera goda exempel kom upp för att lyfta fram mångfalden av yrkesroller inom el.

Hearing om jämställdhet

"Elsäkerhetsverket ska vara en öppen, transparent och generös myndighet – en myndighet för alla. För att nå god samverkan med andra och möjliggöra god effekt av vårt arbete krävs att vi är öppna, transparenta och generösa i vårt förhållningssätt. Det innebär att vi gärna bjuder in till dialog med externa aktörer, även om vi inte på förhand vet vilken riktning arbetet ska ta. Vi är också en myndighet som är lätt att kontakta och som gärna delar med oss av information, både till våra samarbetspartners och till prioriterade målgrupper. I detta arbete tror vi att ett generöst förhållningssätt leder till en större förståelse för regelverken och därmed en större grad av regelefterlevnad."

Senast granskad: 2024-04-08