Tomt klassrum med flera rader av bord och stolar och tända lysrör i taket.

Din anläggning - ditt ansvar

Äger du eller ditt företag eller organisation lokaler med el i? Då är du anläggningsinnehavare och ansvarar för att elen i anläggningen är säker och inte kan orsaka skador på människor och egendom. Du är också ansvarig för att anläggningen fungerar väl med sin omgivning och inte orsakar störningar.

Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador. Med fasta elinstallationer menas sådan utrustning som används permanent på en och samma plats, till exempel elledningar och vägguttag. Med elektrisk utrustning avses en anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el, till exempel en diskmaskin eller ett kylskåp.  Du är också ansvarig för att de elarbeten som görs på anläggningen utförs av personer med rätt kompetens.

LÄS MER: Innehavarens ansvar för elsäkerheten

Vid arbete på din anläggning

Fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, installeras av ett elinstallationsföretag. Både anläggningsinnehavare och elinstallationsföretag har enligt elsäkerhetslagen ett särskilt ansvar vid arbete på anläggningen, men för olika saker. Båda behöver ha anläggningskännedom, det vill säga tillräcklig kunskap om anläggningen för att elinstallationsföretaget ska kunna utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt. Utför du arbete på din egen elanläggning spelar du båda rollerna samtidigt.

Anläggningsinnehavarens skyldigheter

  • Alla innehavare av en elanläggning är skyldiga att: kontrollera att den som ska utföra elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag. Det gör du enkelt via vår e-tjänst Kolla elföretaget.
  • ge elinstallationsföretagen som anlitas den information om anläggningen och arbetet som behövs.
  • fortlöpande kontrollera anläggningen och den elektriska utrustning som anslutits till den
  • fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen.
  • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.

Elinstallationsföretagets skyldigheter

Elinstallationsföretaget har följande skyldigheter vid arbete på anläggningen:

  • ta reda på vilka förutsättningar som råder för arbetet så att utförandet blir rätt.
  • utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt.
  • utföra arbetet i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
  • se till att bara personer med auktorisation som elinstallatör eller andra personer som omfattas av företagets egenkontrollprogram utför elinstallationsarbetet.

Du kan själv vara ett elinstallationsföretag

Utför du elinstallationsarbete på din egen anläggning? Då är du och ditt företag eller organisation ett elinstallationsföretag. Detta gäller oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i och innebär att du måste uppfylla de krav som ställs på elinstallationsföretag.

LÄS MER: Vilka krav ska elföretagen uppfylla?

Anläggningen ska inte orsaka störningar

Som anläggningsinnehavare är du också ansvarig för att anläggningen fungerar väl med sin omgivning och inte orsakar störningar. En viktig del i detta är att välja elinstallationsprodukter med omsorg. Produkterna ska vara avsedda för att användas i den aktuella miljön, till exempel en offentlig lokal. Det är också viktigt att de installeras på rätt sätt och på rätt plats, där de inte stör annan känslig utrustning. När arbetet är klart ska elinstallationsföretaget överlämna dokumentation och underlag till dig över de installationer som utförts. Dokumentationen är ett "kvitto" på att elinstallationsarbetet uppfyller gällande regler både vad gäller elsäkerhet och EMC, som är ett annat ord för störningsfrihet.

Senast granskad: 2022-12-01