Person skrapar bilrutan från is.

Bilvärmare

Bilvärmare (motor- och kupévärmare) ger många fördelar som till exempel minskat slitage på bilens motor, lägre bränsleförbrukning och isfria bilrutor. Men el, fukt och kyla kan vara en farlig kombination.

Som ägare eller nyttjare av en fastighet eller bostadsrätt är du ansvarig för att alla elinstallationer är gjorda på ett korrekt sätt. Du är även ansvarig för att produkter ansluts och används säkert.

Alla med tillgång till nätspänning (230 V) kan använda bilvärmare. Du behöver en anslutningssladd från vägguttaget till kontakten på bilen. Tänk på att motorvärmare och anslutningskontakt alltid ska monteras av en fackman.

Kontrollera märkning och bruksanvisning

Det är viktigt att alla elektriska produkter som används utomhus är anpassade för det. För att få användas utomhus måste bilvärmarens anslutningssladd vara märkt med IP 44 eller med ett högre siffervärde. Kontrollera att din bilvärmare är CE-märkt. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Se också till att läsa igenom bruksanvisningen noga och följa den. Bruksanvisningen ska vara på svenska. Om den inte är det, kontakta stället som du köpte utrustningen hos. 

Lämna aldrig anslutningssladdar

Kontrollera anslutningssladden regelbundet. Se till att uttag, sladd och stickpropp inte är skadade.  Locket på uttagsstolpen ska alltid vara låst om uttaget saknar petskydd eller är monterat på en lägre höjd än 1,7 meter över marken. Lämna aldrig kvar anslutningssladden i uttaget när bilen inte är ansluten. Risken finns att barn börjar leka med den. Undersök locket till intaget på bilen så att det stängs och håller tätt efter att sladden tagits bort.

Låt inte anslutningssladden vara upplindad på bilens utsida medan du kör. Slask och salt försämrar stickproppens funktion och kan medföra risk för brand och personskada. Förvara anslutningssladden på en torr plats när den inte används.

Jordfelsbrytare

Bilvärmaren bör vara ansluten via en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om ett fel inträffar. Matas inte utomhusuttaget via en jordfelsbrytare kan du använda en portabel jordfelsbrytare. Se till att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst två gånger per år varav en i början av säsongen. Är du osäker på om en jordfelsbrytare skyddar uttaget för din bilvärmare ska du kontakta en fackman.

Det är viktigt att bilvärmaren och karossen är jordade och att bilen alltid ansluts till ett jordat uttag utomhus. Du ska aldrig ansluta bilvärmaren till ett eluttag inomhus. Kläm heller inte fast anslutningssladden i bilfönstret eller i bildörren eftersom detta kan göra att bilen blir strömförande.

Reglera uppvärmningstiden

Med ett kopplingsur kan du reglera uppvärmningstiden och minska elförbrukningen. Temperaturen utomhus och bilvärmarens effekt avgör hur lång tid det tar för bilen att bli varm. Normal uppvärmningstid är 1,5-3 timmar.

Kupévärmare

Har du en kupévärmare i bilen är det viktigt att inte placera den för nära något material som lätt kan antändas. Se också till att inget kan falla ned på kupévärmaren så att den blir övertäckt. Kontrollera att sladden för motor- och kupévärmaren är av rätt typ och att den kopplas in i uttaget som är avsett för motorvärmaren.

Senast granskad: 2024-02-07