Kris och beredskap

Elsäkerhetsverket har samma ansvar vid en extraordinär händelse som i normala fall. Det innebär att det arbete som myndigheten gör i vanliga fall också ska göras vid en extraordinär händelse.

Vi har också ansvar för att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser inom vårt ansvarsområde. Det gör vi bland annat genom att beakta de risker- och sårbarheter vi identifierat, utbilda och öva vår personal och samverka med andra myndigheter.

Vid en extraordinär händelse

Under en extraordinär händelse har Elsäkerhetsverket som målsättning att tillämpa regelverket så att nödvändiga reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar kan genomföras utan dröjsmål och med betryggande säkerhet. Efter en extraordinär händelse ansvarar myndigheten för att se till att reparationer och provisoriska åtgärder i elnät och anläggningar inte kvarstår längre än nödvändigt.

För att ha så bra beredskap som möjligt gör Elsäkerhetsverket årligen risk- och sårbarhetsanalyser och beroendeanalyser. I dessa analyser ser myndigheten de risker som finns inom ansvarsområdet och vår förmåga att hantera dessa risker. Eftersom en kris ofta berör fler myndigheters ansvarsområden samverkar vi också med andra myndigheter för att få en helhetssyn i planeringen för krisberedskap.

Information vid krissituation

Vid en krissituation eller en extraordinär händelse som berör Elsäkerhetsverkets ansvarsområde kommer vi att lämna information på denna sida.

Senast granskad: 2020-03-24